• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật hàng hải


 

Công văn 221/TTg-CN năm 2017 về cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 221/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/TTg-CN
V/v cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 14130/BGTVT-KCHT ngày 28 tháng 11 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 2800/BXD-VLXD ngày 14 tháng 12 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 10589/BKHĐT-KCHTĐT ngày 22 tháng 12 năm 2016) và Tài chính (Công văn số 18390/BTC-TCDN ngày 26 tháng 12 năm 2016) về cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển (để áp dụng từ năm 2018), trình Chính phủ theo quy định.

2. Trong khi chờ ban hành Nghị định về Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến lung hàng hải và vùng nước cảng bin, đng ý năm 2017 tiếp tục thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2013. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên để có các quy định nhằm quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện; đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa để nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải tại Thông báo số 357/TB-VPCP ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (3
b) Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 221/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 221/TTg-CN

305

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
339624