• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2216/BTTTT-TTCS năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 2216/BTTTT-TTCS
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2216/BTTTT-TTCS
V/v tuyên truyền, ph biến thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí;
- S
Thông tin và Truyền thông các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp ch yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 - sau đây gọi tt là Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP (có gi kèm), nhằm tạo chuyn biến rõ nét về nhận thức của các ngành, các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thn, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí

Nâng cao chất lượng nội dung; đổi mới hình thức tuyên truyn, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, dành diện tích, thời lượng phù hợp đăng phát các tin, bài, chương trình chuyên đề, cung cấp thông tin, tuyên truyền v thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP để giúp người dân hiểu rõ hơn về thực trạng, mục tiêu và các ch tiêu ch yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền, tạo diễn đàn trên báo chí, vận động cộng đồng doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phản biện, góp ý và tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách trên tinh thần xây dựng của doanh nghiệp và người dân.

Phản ánh kết quả, những cách làm hay, sáng tạo trong việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của các Bộ, ngành, địa phương.

2. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã xây dựng nội dung chương trình tun truyền thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP: phi hợp với các ban, sở, ngành cùng cp ch động cung cấp thông tin hoặc mời cán bộ lãnh đạo, qun có thm quyền đến cung cấp thông tin về thực hiện Nghị quyết s 19-2016/NQ-CP tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

Chỉ đạo,ng dn Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cp huyện xây dựng kế hoạch trin khai công tác thông tin, tuyên truyền cơ s v thực hiện Nghị quyết s 19-2016/NQ-CP.

Phi hợp với Ban Tuyên giáo, Mật trận T quc và các đoàn th chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đ hoặc lng ghép nội dung tun truyền thực hiện Nghị quyết s 19-2016/NQ-CP trong các bui sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ dân ph, khu dân cư...

Nhận được văn bn này, đ nghị các cơ quan báo chí, S Thông tin và truyền thông các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương ch động triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP; định kỳ hàng năm gi văn bn báo cáo kết quả trin khai công tác thông tin, tuyên truyn về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Thông tin cơ s) chậm nhất đến ngày 15/12 đ tng hợp báo cáo theo quy định.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Báo ch
í (để thực hiện);
- Cục PTTH & TTĐT (đ thực hiện);
- Trung m thông tin (đ thực hiện);
- Vụ
Qun doanh nghiệp (để thực hiện);
- L
ưu: VT, TTCS, BH.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2216/BTTTT-TTCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Trương Minh Tuấn
Ngày ban hành: 01/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2216/BTTTT-TTCS

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316922