• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


 

Công văn 2225/VPCP-ĐMDN năm 2014 xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2225/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2225/VPCP-ĐMDN
V/v xếp loại DNNN năm 2012

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3325/BTC-TCDN ngày 14 tháng 3 năm 2014) về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu:

1. Bộ Tài chính có công văn gửi các Bộ, địa phương thực hiện chưa đúng, với nhận xét, đánh giá cụ thể, đồng thời yêu cầu các đơn vị này báo cáo rõ tình hình thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện nghiêm chế độ báo cáo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Nghị định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2225/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 03/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2225/VPCP-ĐMDN

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226721