• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật


 

Công văn 223/UBND-VP6 năm 2015 báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật và Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Ninh Binh ban hành

Tải về Công văn 223/UBND-VP6
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 223/UBND-VP6
V/v báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật và Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

Ninh Bình, ngày 02 tháng 06 năm 2015.

 

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
-
Hội Người khuyết tật tỉnh;
-
UBND các huyện, thành phố.

 

Ngày 19/5/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có Văn bản số 1816/LĐTBXH-BTXH đề nghị báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Luật Người khuyết tật và Đ án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020.

Về việc này, UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung văn bản trên. Báo cáo kết quả về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 15/6/2015.

(Gửi kèm bản chụp Văn bản số 1816/LĐTBXH-BTXH ngày 19/5/2015 ca Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP6
Tr66/LĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 223/UBND-VP6   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Lê Văn Dung
Ngày ban hành: 02/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 223/UBND-VP6

481

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279169