• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2235/TTg-KTN năm 2016 về thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện tại thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2235/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2235/TTg-KTN
V/v t điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện tại thành phố Cần Thơ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11912/BGTVT-VT ngày 11 tháng 10 năm 2016) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công an (văn bản s 2758/BCA-C67 ngày 11 tháng 11 năm 2016), Tư pháp (văn bản số 3921/BTP-PLHSHC ngày 03 tháng 11 năm 2016), n hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản s 4509/BVHTTDL-TCDL ngày 04 tháng 11 năm 2016), Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (văn bản số 4595/UBND-KT ngày 07 tháng 11 năm 2016) về việc thí đim hoạt động xe 4 bánh chạy bng năng lượng điện hoạt động chở khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Cn Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan du lịch trong phm vi hẹp tại thành phố Cn Thơ như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công an, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại các văn bản nêu trên. Việc thí đim chỉ thực hiện đối với phương tiện mới và đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; được đăng ký, đăng kim theo quy định của pháp luật trước khi lưu hành. Thời gian thí đim 03 năm.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm quy định về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép hoạt động trên địa bàn; lưu ý việc vận hành phương tiện nêu trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; định kỳ 06 tháng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thí đim đ rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo.

3. Bộ Giao thông vận tải rà soát, thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng đ ch khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 01 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, TP, VHTTDL;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX,
V.III;
-
Lưu: VT, KTN (3) pvc30

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2235/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 13/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2235/TTg-KTN

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
334111