• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Quyết toán dự án hoàn thành

 

Công văn 2236/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2236/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2236/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4022/TKV-ĐL ngày 28/8/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì Người quyết định đầu tư xây dựng có quyền phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) nêu tại văn bản số 4022/TKV-ĐL, TKV có thể ủy quyền việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng theo quy định nêu trên. Việc ủy quyền thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Căn cý kiến nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
TH
Ứ TRƯỞNG
Bùi Ph
ạm Khánh

 

Điều 72. Quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng

1. Người quyết định đầu tư xây dựng có các quyền sau:

a) Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2236/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2236/BXD-KTXD

279

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362381