• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật An ninh mạng

Văn bản pháp luật về An ninh không gian mạng

 

Công văn 2242/LĐTBXH-TCCB năm 2015 triệu tập tham dự tập huấn về an toàn, an ninh mạng thông tin mạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2242/LĐTBXH-TCCB
Bản Tiếng Việt

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2242/LĐTBXH-TCCB
V/v triệu tập tham dự tập huấn về an toàn, an ninh mạng thông tin mạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 và Quyết định số 758/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc mở lớp Tập huấn về an toàn, an ninh thông tin mạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn như sau:

1. Mục đích tập huấn:

- Trang bị cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực thông tin, đối ngoại của các đơn vị thuộc Bộ các kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn, an ninh thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Thông qua lớp tập huấn, giúp lãnh đạo và cán bộ các đơn vị xác định rõ nội dung, trọng tâm triển khai chiến lược thông tin, đối ngoại của Bộ trong thời gian tới.

2. Nội dung tập huấn:

- Tình hình an toàn thông tin quốc tế và trong nước trong thời gian gần đây.

- Bối cảnh hội nhập quốc tế của đất nước và những yêu cầu đối với cán bộ thông tin, đối ngoại của Bộ, ngành.

- Tình hình an toàn thông tin chung của Bộ và một số định hướng, trọng tâm của Bộ trong thời gian tới.

- Kỹ năng cơ bản về an toàn, an ninh thông tin trong xử lý, điều hành công việc; Những nguyên tắc đảm bảo an toàn cho website, Cổng thông tin điện tử;

3. Đối tượng, thành phần triệu tập:

- Lãnh đạo và cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực thông tin, đối ngoại của các đơn vị thuộc Bộ.

- Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí Lãnh đạo đơn vị và 01 cán bộ phụ trách công tác thông tin.

4. Thời gian, địa điểm, chế độ:

- Thời gian: 03 ngày, ngày 23 - 25/6/2015. Khai mạc lúc 8h30, thứ ba, ngày 23/6/2015. Đón tiếp đại biểu từ 15h00 ngày 22/6/2015.

- Địa điểm: Khách sạn Grand Hotel, đường Hạ Long, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Đại biểu có nhu cầu ăn, nghỉ tại khách sạn, đề nghị đăng ký để Ban tổ chức tiện bố trí, sắp xếp. Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Bà Vũ Thị Hải Hòa, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, số điện thoại: 01238582047; địa chỉ hòm thư điện tử: hoavth@molisa.gov.vn)

- Chế độ: Đại biểu được hưởng các chế độ công tác phí do cơ quan cử thanh toán theo quy định hiện hành.

- Ban tổ chức bố trí xe đón đại biểu tại trụ sở Bộ, số 12 Ngô Quyền lúc 13h30 ngày 22/6/2015.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị cử đại biểu dự tập huấn đúng thành phần và đăng ký tham dự (mẫu kèm theo) gửi về Bộ (qua Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội, số 43 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, điện thoại: 04-35.567.625, Fax: 04-35.566.683) trước ngày 17/6/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB, Trường ĐTBD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Tên đơn vị: ………………………

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ

“Tập huấn về an toàn, an ninh mạng thông tin mạng trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, từ ngày 23-25/6/2015 tại Quảng Ninh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại (CQ, DĐ)

Email

Đăng ký nghỉ tại KS

Đăng ký đi xe BTC

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (nếu có, liên quan đến phòng ở, phương tiện đi lại)

 

 

…….. Ngày     tháng     năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2242/LĐTBXH-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 11/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2242/LĐTBXH-TCCB

512

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278193