• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2252/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2252/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2252/TCT-CS
V/v Trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 363/CT-KTT1 ngày 05/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị trả lời vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012:

Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ Tài chính có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị có ý kiến cụ thể về vấn đề này. Sau khi có ý kiến tham gia của các đơn vị nêu trên, Tổng cục Thuế sẽ có văn bản hướng dẫn.

2. Đối với việc trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí được trừ năm 2012:

Về vấn đề này, ngày 16/9/2014 Bộ Tài chính đã có công văn số 12992/BTC-TCDN (đính kèm) về việc hướng dẫn các đơn vị xử lý kết quả thí điểm kiểm kê. Tại công văn số 12992/BTC-TCDN nêu trên có nêu:

“- Đối với các đơn vị đã được phê duyệt kết quả thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản nhưng không đề xuất việc xử lý kết quả kiểm kê:

+ Các đơn vị phải mở sổ theo dõi kết quả thí điểm kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn để phục vụ cho công tác quản lý tài sản, vốn của đơn vị; không phải điều chỉnh lại giá trị tài sản trên sổ sách kế toán.

+ Các đơn vị được sử dụng số liệu thí điểm kiểm kê để tham khảo phục vụ cho công tác tái cơ cấu (sắp xếp, đổi mới và chuyển đổi sở hữu) của đơn vị.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk rà soát trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nếu chưa được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến cho phép xử lý kết quả kiểm kê thì không thực hiện việc trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên giá đánh giá lại theo kết quả thí điểm kiểm kê (do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST - BTC;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục TCDN - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2252/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2252/TCT-CS

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279047