• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013

Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Công văn 2258/LĐTBXH-VP năm 2018 thông tin về dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2258/LĐTBXH-VP
Bản Tiếng Việt

B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2258/LĐTBXH-VP
V/v thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 28/5/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 2316/UBND-TH về việc thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông báo tới các cơ quan về tiêu chuẩn, tiêu chí với đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định, thông tin về các dự án phát triển nhà ở xã hội đã và đang triển khai trên địa bàn thành phố (văn bản gửi kèm theo).

Bộ thông báo để các đơn vị biết, thông báo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị có nhu cầu nhà ở xã hội liên hệ với các nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn để được hướng dẫn lập hồ sơ mua nhà ở xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Báo LĐXH, Tạp chí LĐ&XH, Tạp chí GĐ&TE,
Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Sỹ Tuấn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2258/LĐTBXH-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Bùi Sỹ Tuấn
Ngày ban hành: 08/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2258/LĐTBXH-VP

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384153