• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 226/TTg-KTN năm 2016 về Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 226/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/TTg-KTN
V/v Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 22

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 7904/UBND-ĐTMT ngày 10 tháng 12 năm 2015), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 128/BGTVT-ĐTCT ngày 06 tháng 01 năm 2016), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 356/BKHĐT-KCHTĐT ngày 18 tháng 01 năm 2016), Bộ Tài chính (văn bản số 475/BTC-ĐT ngày 12 tháng 01 năm 2016), Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (văn bản số 96/UBND-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2016) về việc Dự án nâng cấp, mở rộng toàn tuyến quốc lộ 22, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng toàn tuyến quốc lộ 22 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh (Dự án) theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại các văn bản nêu trên; phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Bộ Giao thông vận tải, y ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan triển khai Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 226/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 226/TTg-KTN

2.289

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302555