• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật đo đạc và bản đồ

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

Công văn 2265/VPCP-NN năm 2018 về tình hình quản lý, sử dụng đất đai và kết quả rà soát, đo đạc, cắm mốc lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2265/VPCP-NN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2265/VPCP-NN
V/v tình hình quản lý, sử dụng đất đai và kết quả rà soát, đo đạc, cắm mốc lập bản đồ, cấp GCN cho các công ty nông, lâm nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018.

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 08/BC-BTNMT ngày 23 tháng 02 năm 2018 về tình hình quản lý, sử dụng đất đai và kết quả rà soát, đo đạc, cắm mốc lập bản đồ, cấp giấy chứng nhận cho các công ty nông, lâm nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất nội dung báo cáo nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NN&PTNT
, TC, KHĐT, NV, LĐTBXH;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, TGĐ Cổng TTĐT; Các Vụ: PL, ĐMDN, KTTH;
- Lưu: VT,NN (2)Th.

KT. BỘ TRƯỞNG
 CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2265/VPCP-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2265/VPCP-NN

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376838