• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

 

Công văn 2278/LĐTBXH-KHTC năm 2014 xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2278/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2278/LĐTBXH-KHTC
V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2015

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2015; tiếp theo công văn số 2126/LĐTBXH-KHTC ngày 20/6/2014 của Bộ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Bộ hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự toán năm 2015 đối với dự toán ngân sách Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng như sau:

1/ Đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2014: Báo cáo số đối tượng thực tế hiện đang hưởng trợ cấp, tình hình thực hiện dự toán 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm và dự kiến thực hiện cả năm 2014.

2/ Xây dựng dự toán năm 2015

a. Kinh phí thường xuyên:

- Đối với kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng và các khoản trợ cấp 1 lần theo chế độ thường xuyên: Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; căn cứ tình hình thực tế và biến động của đối tượng; mức trợ cấp, phụ cấp tính theo mức chuẩn quy định tại Nghị định số 101/2013/NĐ-CP ngày 04/9/2013 của Chính phủ (1.220.000 đồng/ 1 tháng, tính đủ 12 tháng) và các mức trợ cấp đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, số 53/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ…

- Đối với kinh phí chi trả dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp: căn cứ vào đối tượng, niên hạn cấp phát dụng cụ chỉnh hình và phương tiện trợ giúp theo quy định.

- Đối với kinh phí điều trị - điều dưỡng:

+ Kinh phí điều trị: căn cứ đối tượng thương, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng, điều trị tại Trung tâm để làm cơ sở tính toán kinh phí hỗ trợ mua thuốc điều trị theo quy định.

+ Kinh phí điều dưỡng: căn cứ chế độ điều dưỡng và định mức chi theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

- Đối với kinh phí Mộ-Nghĩa trang liệt sỹ: Sở xây dựng kế hoạch, dự toán và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các công trình đã hoàn thành và đã bàn giao nhưng chưa bố trí đủ vốn. Ngân sách trung ương tập trung cho sửa chữa, xây mới mộ trong nghĩa trang; các công trình ghi công liệt sỹ của các xã, huyện mới chia tách hoặc chưa được hỗ trợ. Các công trình đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới năm 2015 phải chỉ đạo để chủ đầu tư lập, trình duyệt và hoàn tất thủ tục xây dựng cơ bản trước tháng 10 năm 2014. Cơ chế và định mức hỗ trợ xây dựng các công trình ghi công liệt sỹ quy định hiện hành.

- Đối với kinh phí Hỗ trợ hoạt động của cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công: (i) Báo cáo số Trung tâm thực hiện công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng (trong đó nêu rõ quy mô của các cơ sở thực hiện công tác điều dưỡng tập trung: số giường, tổng số lượt có thể thực hiện trong năm), Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng trực thuộc Sở; (ii) Hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng tập trung: căn cứ số đối tượng thương, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng, điều trị tập trung tại Trung tâm để xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ; (iii) Đối với các nội dung hỗ trợ mua sắm, sửa chữa đề nghị thuyết minh rõ mục đích, quy mô, dự trù kinh phí.

b. Kinh phí chi trả trợ cấp 1 lần

Xây dựng dự toán thực hiện trên cơ sở số hồ sơ của đối tượng còn tồn đọng, tiến độ duyệt hồ sơ và các định mức chi trả theo quy định hiện hành và dự kiến số đối tượng mới, kinh phí thực hiện các chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 290/QĐ-TTg , Quyết định số 59/QĐ-TTg ; Quyết định số 62/QĐ-TTg , Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ...

Để đảm bảo thời hạn báo cáo các cơ quan chức năng tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ yêu cầu các đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công đảm bảo nội dung yêu cầu và các biểu mẫu kèm theo công văn này gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 15/7/2014, đồng thời gửi theo địa chỉ email: phongkh@molisa.gov.vn.

Dự toán của các Sở là căn cứ để Bộ tổng hợp và phân bổ dự toán thực hiện; vì vậy, các nội dung không đưa vào dự toán hoặc thuyết minh không đầy đủ, kịp thời sẽ không được tổng hợp và phân bổ dự toán kinh phí.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Vụ Kế hoạch - Tài chính (Điện thoại: 04.3.8.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Bùi Hồng Lĩnh (để b/c);
- Cục NCC (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

THUYẾT MINH DỰ TOÁN

1. Tình hình thực hiện dự toán năm 2014

- Tình hình phân bổ dự toán.

- Tình hình chấp hành dự toán.

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự toán và kiến nghị đề xuất giải pháp thực hiện, nhất là các chính sách mới theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ.

2. Xây dựng dự toán năm 2015

- Tình hình đối tượng và dự kiến biến động tăng, giảm trong năm 2015 do thực hiện chế độ, chính sách mới.

- Những nội dung mới phát sinh (tách huyện, xã; khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt), đặc thù (miền núi, hải đảo…) liên quan đến tăng các khoản chi.

- Những kiến nghị, đề xuất.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2278/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 30/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2278/LĐTBXH-KHTC

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238177