• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Đăng ký doanh nghiệp

 

Công văn 228/ĐKKD-NV năm 2015 về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ban hành

Tải về Công văn 228/ĐKKD-NV
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ
KINH DOANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/ĐKKD-NV
V/v cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận được đề nghị hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư một số tỉnh, thành phố liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Về vấn đề này, căn cứ quy định tại Điều 81 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm (i) bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; (ii) bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; (iii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Mu Giấy đnghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

b) Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm (i) bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; (ii) bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; (iii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Mu Giấy đnghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

b) Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, giải thể doanh nghiệp, thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ngoài các các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP , kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ quy định tại Điểm a Mục 1 Công văn này.

b) Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các Giấy xác nhận khác theo quy định tương ứng tại Nghị định s78/2015/NĐ-CP.

4. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn nêu tại Điểm a Mục 3 Công văn này.

b) Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP .

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

(1) Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm a Mục 3 Công văn này.

(2) Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp (không thông qua Hệ thống); scan Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế và gửi file scan đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính qua thư điện tử trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp.

(3) Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính tiếp nhận, kiểm tra thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin phản hồi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin.

- Trường hợp thông tin của doanh nghiệp được gửi đến là đầy đủ, chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cập nhật, bổ sung thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thông báo để Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện quy trình cấp đăng ký thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy trình trên Hệ thống.

- Trường hợp thông tin của doanh nghiệp được gửi đến là không đầy đủ, không chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông báo để Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện yêu cầu doanh nghiệp thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin về doanh nghiệp.

5. Trường hợp đăng ký thành lập mới địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, đăng thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã đăng ký, chấm dứt hoạt động, thông báo mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

a) Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với trường hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, ngoài các giấy tờ nêu trên, kèm theo hồ sơ phải có: (i) bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; (ii) bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

b) Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP .

6. Một số lưu ý chung

a) Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo hướng dẫn tại Mục 1 và Mục 2 Công văn này chỉ bắt đầu thực hiện kể từ thời điểm Nghị định số 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (01/11/2015).

b) Trong các trường hợp nêu trên, khi thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp, thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo đề nghị của doanh nghiệp, tại bước tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện quy trình đăng ký thay đổi trên cơ sở quyết định của doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp để cập nhật ngày đăng ký thay đổi và tăng lần đăng ký thay đổi so với số lần ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

c) Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn có nhu cầu nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp Giấy chứng nhận trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp.

d) Để đảm bảo thực hiện hướng dẫn tại Điểm (2) và (3) Mục 4 Công văn này, đề nghị Quý Sở chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin gồm địa chỉ thư điện tử, số điện thoại cố định của Phòng, tên và sđiện thoại di động của một cán bộ đầu mối về Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thông qua thư điện tử vandkkd@gmail.com trước ngày 30/10/2015 để Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tổng hợp, gửi lại cho các Phòng Đăng ký kinh doanh làm cơ sở trao đổi thông tin.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NV. Tn65

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Anh Tuấn

 

Điều 81. Điều khoản chuyển tiếp

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc chuyển đổi dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp tại các Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế lưu giữ tại tất cả các Phòng Đăng ký kinh doanh và thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) đều phải được chuyển đổi vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Các thông tin đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký tại cơ quan đăng ký đầu tư là thông tin gốc về doanh nghiệp khi quá trình chuyển đổi dữ liệu được thực hiện.

4. Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận nêu trên và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị kèm theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

6. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị kèm theo bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 228/ĐKKD-NV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh   Người ký: Bùi Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/10/2015, căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã có Công văn 228/ĐKKD-NV để hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư.

Các nội dung hướng dẫn tại Công văn này như sau:

1. Doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

DN nộp hồ sơ như sau đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính:

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thay thế cho nội dung đăng ký trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

DN nộp hồ sơ như sau đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh

- Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

3. Doanh nghiệp đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, giải thể doanh nghiệp, thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp:

Hồ sơ nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ngoài các các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP còn phải có các giấy tờ như trường hợp 1.

Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các Giấy xác nhận khác theo quy định.

4. DN đăng ký thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp:

Hồ sơ nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện như trường hợp 3.

Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định.

Nếu DN đăng ký thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

- DN nộp bộ hồ sơ như trường hợp 3 đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận cho DN (không thông qua Hệ thống); scan Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký DN, bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế và gửi file scan đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi DN đặt trụ sở chính qua thư điện tử trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Phòng Đăng ký kinh doanh nơi DN đặt trụ sở chính tiếp nhận, kiểm tra thông tin của DN trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN và phản hồi gửi thông tin phản hồi trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin.

+ Nếu thông tin của doanh nghiệp đầy đủ, chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cập nhật, bổ sung thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thông báo để Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện quy trình cấp đăng ký thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy trình trên Hệ thống.

+ Nếu thông tin của doanh nghiệp không đầy đủ, không chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông báo để Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện yêu cầu doanh nghiệp thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin về doanh nghiệp.

5. Đăng ký thành lập mới địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, đăng thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã đăng ký, chấm dứt hoạt động, thông báo mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

DN nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, ngoài các giấy tờ nêu trên, kèm theo hồ sơ phải có:

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

(các biểu mẫu theo công văn này sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Từ khóa: Công văn 228/ĐKKD-NV

3.038

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296811