• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2284/TTg-KTN năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2284/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/TTg-KTN
V/v Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 10051/BKHĐT-QLKKT ngày 13 tháng 11 năm 2015 về việc bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Lạng Sơn vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, cụ thể: Điều chỉnh tăng diện tích khu công nghiệp Đồng Bành từ 207 ha lên 321,76 ha (Phụ lục kèm theo).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp thu ý kiến của các Bộ, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, mở rộng khu công nghiệp phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, tuân thủ các quy định của pháp luật; khẩn trương thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP, GTVT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) TrT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Công văn số 2284/TTg-KTN ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: ha

TT

KCN

Diện tích quy hoạch

Tình hình thực hiện

Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến 2020 (địa phương đề xuất)

Phương án Điều chỉnh quy hoạch

Diện tích thực tế đã thành lập/cấp GCNĐT

Diện tích quy hoạch còn lại chưa thành lập/cấp GCNĐT

Diện tích dự kiến quy hoạch đến 2020

Diện tích tăng so với quy hoạch được duyệt

Diện tích giảm so với quy hoạch được duyệt

Diện tích quy hoạch Điều chỉnh (thành lập mới và mở rộng) đến năm 2020

I

KCN được phê duyệt theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

1

KCN Đồng Bành

207

321,76

 

321,76

321,76

114,76

 

321,76

 

Tổng cộng

207

321,76

 

321,76

321,76

114,76

 

321,76

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2284/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Tại Công văn  2284/TTg-KTN, Thủ tướng đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 như đề nghị của Bộ KHĐT, cụ thể: điều chỉnh tăng diện tích khu công nghiệp Đồng Bành từ 207 ha lên 321,76 ha.

Từ khóa: Công văn 2284/TTg-KTN

2.502

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298142