• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2299/TTg-KGVX năm 2014 bổ sung tuyến cáp treo và khu dịch vụ vào Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2299/TTg-KGVX
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2299/TTg-KGVX
V/v bổ sung tuyến cáp treo và khu dịch vụ vào QHTT bảo tồn và phát huy giá trị Khu DTLS Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 3885/BVHTTDL-DSVH ngày 30 tháng 10 năm 2014) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Tờ trình số 3559/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5838/BKHĐT-LĐVX ngày 04 tháng 9 năm 2014), Tài chính (Công văn số 14375/BTC-ĐT ngày 09 tháng 10 năm 2014), Xây dựng (Công văn số 2192/BXD-QHKT ngày 11 tháng 9 năm 2014), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4264/BTNMT-TCMT ngày 02 tháng 10 năm 2014) và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia (Công văn số 29/HĐDSVHQG-VP ngày 23 tháng 9 năm 2014) về việc bổ sung tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên vào Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ:

Đồng ý bổ sung “Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch s - văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên” vào Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013; giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và đơn vị nghiên cứu tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC, XD, TNMT;
- Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III, TH;
-
Lưu:VT, KGVX (3):đdt.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2299/TTg-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 14/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2299/TTg-KGVX

226

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258364