• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 23/GSQL-GQ3 năm 2015 về việc sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 23/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 23/GSQL-GQ3
V/v sửa đi Thông tư số 148/2013/TT-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Để triển khai Luật Hải quan năm 2014 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và Nghị định thay thế Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, để đồng bộ với Luật Hải quan và Nghị định, Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 được sửa đổi trong thời gian tới. Vì vậy, Cục Giám sát quản lý đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Lấy ý kiến các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế trong phạm vi địa bàn quản lý về các vướng mắc, khó khăn và những vn đề cần b sung liên quan đến quá trình thực hiện Thông tư 148/2013/TT-BTC .

2. Để thiết thực cải cách thủ tục hành chính và tiết kiệm thi gian đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp ý kiến theo mẫu kèm theo công văn, bản mềm gửi về địa chỉ: vugsql@customs.gov.vn trước ngày 20/01/2015 để kịp tổng hợp, dự thảo và trình Tổng cục Hải quan theo kế hoạch.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN ……

BẢNG TNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ THÔNG TƯ S 148/2013/TT-BTC

(gửi kèm công văn số………………………)

STT

Nội dung Thông tư 148/2013/TT-BTC

Vướng mắc, khó khăn, phân tích

Đề nghị sửa đổi bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định số lượng đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính trong một năm (Số lượng đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính trong một năm được xác định theo dự báo hoặc thống kê về tổng số lượt cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính):

 

 

Người tổng hp ý kiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 23/GSQL-GQ3

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262638