• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật đê điều

 

Công văn 23/TTg-NN năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 23/TTg-NN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/TTg-NN
V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hải D
ương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên và Bắc Giang.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8805/BKHĐT-KTNN ngày 25 tháng 11 năm 2019, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6362/BNN-PCTT ngày 30 tháng 8 năm 2019; ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 11698/BTC-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2019 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 tại Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xử lý cấp bách công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản nêu trên. Thời gian thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn nêu trên đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm tiến độ và đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2020, góp phần bảo đảm an toàn cho hệ thống đê điều./..

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN (3), Tuynh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/TTg-NN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 07/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 23/TTg-NN

76

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440148