• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 230/UBND-XD năm 2016 về quản lý hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Tải về Công văn 230/UBND-XD
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/UBND-XD
V/v quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Cà Mau, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 45/BC-SXD ngày 11/01/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Về vấn đề trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm 2015, qua kiểm tra thực tế tình hình hoạt động ca các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tại 35 doanh nghiệp ở các huyện, thành phố Cà Mau đã phát hiện một s doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng như: kinh doanh các mặt hàng chưa công b hợp chun, hợp quy; niêm yết giá chưa đầy đủ và đúng quy cách; không công bố thông tin doanh nghiệp sau đăng ký, không gửi báo cáo tài chính đến cơ quan thẩm quyền theo quy định; thiếu cam kết bảo vệ môi trường, không có thiết bị thu gom chất thải để tiêu hủy theo quy định; không có thiết bị đo lường khối tích chuẩn; bến bãi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông (đặc biệt là giao thông đường thủy)... và đã yêu cu các doanh nghiệp này cam kết khắc phục vi phạm.

Đ chấn chỉnh tình trạng trên và thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, yêu cu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, sớm chn chỉnh tình trạng nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PTC UBND t
nh;
- CVP, các PVP UBND t
nh;
- Phòng XD
(Phg04);
-
Lưu: VT. Tr 29/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 230/UBND-XD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 14/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 230/UBND-XD

2.107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302615