• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Mã HS

 

Công văn 230/XNK-CN năm 2013 nhập khẩu dầu bôi trơn mã HS 2710 1943 do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 230/XNK-CN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 230/XNK-CN
V/v nhập khẩu dầu bôi trơn mã HS 2710 1943

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam tại Đồng Nai
(KCN Long Thành, H. Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

 

Trả lời công văn số    /CV-NT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chi nhánh Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam tại Đồng Nai về việc nhập khẩu dầu bôi trơn (mã HS 27101943), Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, theo đó, mặt hàng dầu bôi trơn mỡ bôi trơn (mã HS: 2710 1943, 2710 1944) các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) không được quyền nhập khẩu và không được quyền phân phối.

2. Theo Thông tư số 04/2012/TT-BKH ngày 13 tháng 8 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, một số loại dầu bôi trơn (mã HS: 2710 1943) thuộc danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

3. Đề nghị Công ty mua dầu bôi trơn tại thị trường Việt Nam để phục vụ mục tiêu dự án đầu tư. Trường hợp nhu cầu nhập khẩu dầu bôi trơn (mã HS 27101943) là cần thiết trong quy trình sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe của Chi nhánh Công ty đã được thể hiện trong hồ sơ dự án đầu tư (giải trình kinh tế kỹ thuật) và thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, đề nghị Công ty gửi bổ sung hồ sơ liên quan nêu trên để Bộ Công Thương có cơ sở xem xét phù hợp với các quy định hiện hành.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- TCHQ;
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, CN (khanhhg).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 230/XNK-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Phan Thị Diệu Hà
Ngày ban hành: 21/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 230/XNK-CN

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195988