• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh


 

Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH năm 2020 về thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diện Phúc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2307/BVHTTDL-DSVH
V/v thm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu b, tôn tạo di tích chùa Diện Phúc, huyn Mê Linh, thành phHà Ni

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị thm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu b, tôn tạo hạng mục nhà Tổ, nhà khách thuộc di tích chùa Diên Phúc, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ, nhận ngày 26/5/2020). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

Tha thuận Báo cáo kinh tế - kthuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Diên Phúc, nội dung: Tôn tạo nhà Tổ, nhà khách.

Tuy nhiên, Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần bsung căn cứ pháp lý: Thông tư s15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bo qun, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân đtạo sự đng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trư
ởng (để báo cáo);
- Th trưởng Trịnh Thị Thy;
-
SVHTT Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH. NMK.
09.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2307/BVHTTDL-DSVH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 22/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2307/BVHTTDL-DSVH

350

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446125