• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công văn 2309/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018 về báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2309/LĐTBXH-QHLĐTL
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thì Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý Quỹ. Đcó căn cứ xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa báo cáo (đề cương kèm theo) một số nội dung như sau:

1. Rà soát, đánh giá điểm phù hợp, chưa phù hợp, khó khăn vướng mắc của các Quỹ khi áp dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, cụ thể về: văn bản pháp lý; tính chất và mô hình hoạt động; các chỉ tiêu hoạt động; tiền lương, tiền thưởng của người lao động; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý.

2. Đề xuất nội dung hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương phù hợp với tính chất, đặc thù của Quỹ khi áp dụng cơ chế tiền lương đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (xếp lương, các chỉ tiêu, phương pháp tính năng suất lao động, lợi nhuận, loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của tổ chức,...).

Báo cáo xin gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đng thời gửi qua email: hiepnt@molisa.gov.vn) trước ngày    /6/2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Điều 61. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý Quỹ theo quy định tại Điều 42 Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2309/LĐTBXH-QHLĐTL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 12/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2309/LĐTBXH-QHLĐTL

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
384156