• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 2310/BKHĐT-KTĐN năm 2018 về báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của dự án/Sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 2310/BKHĐT-KTĐN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2310/BKHĐT-KTĐN
V/v Báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của các dự án/Sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội tại phiên họp tổ chức vào ngày 30/01/2018 về “Tình hình huy động, phân bổ, sử dụng và quản lý vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan lập báo cáo đánh giá các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ thời kỳ từ năm 1993 đến hết ngày 31/12/2017 như sau:

1. Đánh giá các Chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi bao gồm các Chương trình, dự án đã kết thúc và đang triển khai: đề nghị thực hiện theo quy định chung về giám sát, đánh giá và các nội dung quy định tại Điều 21, Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trong đó tập trung vào một số nội dung chính sau:

a) Đánh giá tác động đối với các Chương trình, dự án đã kết thúc:

- Thực trạng kinh tế, kỹ thuật của Chương trình, dự án trong quá trình vận hành, khai thác, sử dụng.

- Tác động của Chương trình, dự án tới các mặt kinh tế, chính trị, xã hội.

- Tác động của dự án tới môi trường sinh thái.

- Tác động của Chương trình, dự án đối với các nhóm dân cư hưởng lợi trực tiếp và nhóm dân cư bị ảnh hưởng.

- Tính bền vững của Chương trình, dự án.

- Những bài học kinh nghiệm và bài học rút ra trong khâu thiết kế, tổ chức quản lý thực hiện và vận hành Chương trình, dự án.

b) Đánh giá giữa kỳ đối với các Chương trình, dự án đang triển khai, thực hiện:

- Đánh giá sự phù hợp của kết quả thực hiện với Mục tiêu Chương trình,dự án.

- Đánh giá khối lượng, giá trị (giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng) và chất lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch tổng thể và hằng năm thực hiện của Chương trình, dự án.

- Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (khách quan, chủ quan).

- Đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo Chương trình, dự án được thực hiện đúng tiến độ.

c) Đối với các Chương trình, dự án đã có báo cáo đánh giá kết thúc và đánh giá giữa kỳ đề nghị gửi tài liệu báo cáo đánh giá về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (không phải viết báo cáo tại Mục a hoặc b nêu trên).

2. Bênh cạnh báo cáo đánh giá theo các nội dung tại Mục 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin và dữ liệu theo các nội dung yêu cầu trong Biểu danh Mục các dự án tại Phụ lục 1 và 2 gửi kèm theo công văn.

3. Để thuận lợi trong quá trình tổng hợp thông tin, Quý cơ quan có thể tham khảo dữ liệu “Danh Mục các hiệp định đã ký kết từ năm 1993 đến nay” (Danh Mục hiệp định và Phụ lục 1 và 2 có thể tải về từ địa chỉ www.mpi.gov.vn).

Đề nghị Quý Cơ quan gửi Báo cáo đánh giá và Biểu danh Mục bằng văn bản và file điện tử về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, email nguyenduy@mpi.gov. vn trước ngày 31/7/2018 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đ/c Nguyễn Văn Duy, điện thoại: 080.44928 - di động: 0904.684.558).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ QHQT);
- Các đơn vị thuộc Bộ: Văn phòng Bộ, Vụ THKTQD, Vụ KTĐP&LT, Vụ GS&TĐĐT, Vụ KCHT&ĐT, Vụ KTNN, Vụ KTCN, Vụ LĐVX, Vụ KHGDTNMT.
- Lưu: VT, KTĐN, D105

KT. B TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Lê Quang Mạnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Điều 21. Đánh giá chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Đánh giá chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thực hiện theo quy định tại Điều 80 của Luật Đầu tư công và Điều 18 của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, trong đó:

1. Việc đánh giá chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi được thực hiện như sau:

a) Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A phải thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc và đánh giá tác động;

b) Dự án nhóm B, nhóm C phải thực hiện đánh giá kết thúc và đánh giá tác động;

c) Ngoài các quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này, người quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công quyết định thực hiện đánh giá khác khi cần thiết.

2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi:

a) Chủ dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá ban đầu, đánh giá giữa kỳ và đánh giá kết thúc;

b) Cơ quan chủ quản, người quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá đột xuất, đánh giá tác động;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công tổ chức thực hiện các loại đánh giá theo kế hoạch và đánh giá đột xuất thuộc phạm vi quản lý.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2310/BKHĐT-KTĐN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Lê Quang Mạnh
Ngày ban hành: 12/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2310/BKHĐT-KTĐN

305

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381875