• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Công văn 2310/VPCP-NC năm 2018 về kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW về phòng cháy, chữa cháy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2310/VPCP-NC
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/VPCP-NC
V/v kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị s 47-CT/TW về phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Đng y Công an Trung ương ti văn bản số 167-BC/ĐUCA ngày 09 tháng 02 năm 2018 về kết quả sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị số 47-CT/TW), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương tại văn bản nêu trên. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”, gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyên truyền, ph biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng, biện pháp thoát nạn cho nhân dân.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an sớm hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy để đưa vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trưng và cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 47-CT/TW và Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Ch thị số 47-CT/TW.

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư và Đề án thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy ở các địa phương.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét ưu tiên hỗ trợ, bổ sung ngân sách Trung ương hàng năm, các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên rà soát, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong quy hoạch đô thị, chung cư cao tầng cần bảo đảm điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ưu tiên bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở, doanh trại các đơn vị Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- C66 (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, PL, CN, KGVX, KTTH, VPBCSĐ;
- Lưu: VT, NC (3).s.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2310/VPCP-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2310/VPCP-NC

426

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377560