• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tín ngưỡng tôn giáo


 

Công văn 2316/BTTTT-KHTC năm 2020 về đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải về Công văn 2316/BTTTT-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2316/BTTTT-KHTC
V/v đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” năm 2021

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản;
- Các cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo.

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (sau đây gọi tắt là Đề án), Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 hưng dẫn thực hiện Đán; Bộ Tài chính đã có Văn bản số 2404/BTC-HCSN ngày 04/3/2020 hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án.

Triển khai thực hiện Đề án trong năm 2021, Bộ TTTT đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản và các tổ chức liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của đơn vị để xây dựng và đăng ký kế hoạch thực hiện Đề án năm 2021, cụ thể:

1. Về nội dung nhiệm vụ kế hoạch:

Căn cứ mục tiêu, nội dung Đán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg để đề xuất nội dung kế hoạch, bao gồm:

a) Nhiệm vụ 1: “Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

b) Nhiệm vụ 2: “Xây dựng chủ đề, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

c) Nhiệm vụ 3: “Thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” (bao gồm kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác tuyên truyền).

2. Về biểu mẫu kế hoạch và thuyết minh: Bộ TTTT đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 15/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 của Bộ TTTT để lập và thuyết minh kế hoạch đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư.

3. Về quản lý tài chính thực hiện Đề án: Bộ TTTT đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ Văn bản số 2404/BTC-HCSN ngày 04/3/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đán để thuyết minh, xây dựng dự toán thực hiện cho các nhiệm vụ cụ thể của Đề án (tng hợp vào biu mu kèm theo công văn này).

4. Thời hạn gửi kế hoạch:

Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch về Bộ TTTT (đồng gửi qua địa chỉ email vukhtc.btttt@gmail.com) trước ngày 05/7/2020. Sau thời hạn trên, các cơ quan, đơn vị chưa gửi kế hoạch, xem như không đăng ký tham gia thực hiện Đề án năm 2021 (Các cơ quan báo chí, nhà xuất bản khi gửi đề xuất kế hoạch thực hiện Đề án, đề nghị phải có ý kiến thống nhất của cơ quan chủ quản).

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, Bộ TTTT sẽ tổ chức rà soát, tổng hợp để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kế hoạch thực hiện Đán năm 2021 theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Lưu VT, KHTC (200)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO NĂM 2021
(Kèm theo Công văn s: 2316/BTTTT-KHTC ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Đối tượng thụ hưởng

Hình thức thể hiện

KẾ HOẠCH

DỰ TOÁN (1.000đ)

Cơ sở xây dựng dự toán (căn cứ điểm, khoản, Điều, tại...)

GHI CHÚ

Đơn vị tính

Số lưng/ngày công

Mức chi/đơn giá

Thành tiền

I

Nhiệm vụ 1: “Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi tchức các lp bồi dưỡng, tập hun

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhiệm vụ 2: “Xây dựng chủ đề, biên soạn, tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi xây dựng chủ đề, tài liệu từ các nguồn

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi nghiên cứu, xây dựng tài liệu bằng tiếng dân tc thiểu số

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi nghiên cứu, xây dựng tài liệu bng tiếng nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi sưu tầm, biên dịch tài liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhim vụ 3: “Thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo”

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tuyên truyền trên báo in, tạp chí in

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi tuyên truyền trên báo điện tử, tạp chí trí điện tử, trang TTĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi tuyên truyền trên báo nói, báo hình

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi tuyên truyền bằng xuất bản phẩm In

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi tuyên truyền bằng xuất bản phm điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi tuyên truyền bằng các hình thức khác

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Hình thức ……

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Hình thức

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Ni dung chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... Ngày tháng năm 2020

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG QUAN

 

Ghi chú: (*): Căn cứ lp d toán:

 

Nếu là khoản chi theo tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi do cơ quan có thẩm quyền ban hành thì ghi rõ mục, khoản, điều áp dụng; số văn bản, cơ quan ban hành.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2316/BTTTT-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông   Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 23/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tôn giáo, tín ngưỡng, Bưu chính, viễn thông, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2316/BTTTT-KHTC

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446126