• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 2317/TCT-CS năm 2015 về chính sách miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2317/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 2317/TCT-CS
V/v chính sách miễn tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời Công văn số 6455/CT-THNVDT ngày 10/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc vướng mắc thực hiện chính sách tiền thuê đất, căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2521/BKHĐT-TCTT ngày 27/04/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1371/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/04/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 2176/BNN-PC ngày 16/03/2015 và ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản

Tổng cục Thuế đã nhận được phản ánh từ một số địa phương về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, do có sự chưa thống nhất tại Nghị đnh số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xem xét quyết đnh theo thẩm quyền. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế sẽ hướng dẫn Cục Thuế thực hiện. Trong khi chưa có văn bản chính thức, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP nêu trên.

II. Về thời hạn nộp tiền thuê đất

Bộ Tài chính đã có Công văn số 833/BTC-QLCS ngày 20/01/2015 đề nghị các Cục Thuế báo cáo các vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về tiền thuê đất, thuê mặt nước và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo phản ánh của các địa phương thì vướng mắc như trường hợp của Cục Thuế tỉnh Kon Tum cũng là một trong những vấn đề cần giải quyết. Do đó, Tổng cục Thuế ghi nhận và chuyển vướng mắc của Cục Thuế nêu tại Công văn số 6455/CT-THNVDT ngày 10/11/2014 đến cơ quan chức năng có thẩm quyền (Cục QLCS) để tổng hp, giải quyết chung.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ Pháp chế (BTC);
-
Cục QLCS (BTC);
-
Vụ Pháp chế (TCT);
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TNG CC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CC TRƯỞNG
Cao
Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2317/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2317/TCT-CS

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278738