• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 232/TCT-CS năm 2018 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 232/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 2602/CT-THNVDT ngày 28/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về miễn tiền thuê đất của Công ty TNHH thương mại tài chính Hải Âu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao

Tại Khoản 8 Điều 8 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định:

“8. Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Thời điểm miễn tiền thuê đất tính từ ngày có quyết định cho thuê đất. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định:

“6. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển tiếp trong thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại các Khu kinh tế, Khu công nghệ cao được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP quy định: “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2017.”

Tại Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao (có hiệu lực từ ngày 06/10/2017) quy định:

“4. Đối với các hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước; đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước do cơ quan thuế tiếp nhận trước ngày Nghị định số 35/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì cơ quan thuế thuế tiếp tục chủ trì thực hiện theo quy định. Đối với các hồ sơ np từ ngày Nghị định số 35/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì Ban quản lý Khu kinh tế, Ban qun lý Khu công ngh cao chủ trì thực hiện theo quy định ti Nghđnh số 35/2017/NĐ-CP .

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH thương mại tài chính Hải Âu được nhà nước cho thuê đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Văn phòng, khách sạn và Trung tâm thương mại dịch vụ ô tô tại địa bàn TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (thuộc địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng) nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất vào ngày 03/8/2017 (sau ngày Nghị định số 35/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì Cục Thuế chuyển hồ sơ cho Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đang giải quyết theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 89/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Websi
te TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Điều 8. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
...
8. Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu kinh tế thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban quản lý Khu kinh tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định cho thuê đất Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban quản lý Khu kinh tế xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Thời điểm miễn tiền thuê đất tính từ ngày có quyết định cho thuê đất. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 16. Xử lý chuyển tiếp
...
6. Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển tiếp trong thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại các Khu kinh tế, Khu công nghệ cao được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 17. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 6 năm 2017.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 12. Xử lý chuyển tiếp
...
4. Đối với các hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất tiền thuê đất, thuê mặt nước; đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước do cơ quan thuế tiếp nhận trước ngày Nghị định số 35/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì cơ quan thuế tiếp tục chủ trì thực hiện theo quy định. Đối với các hồ sơ nộp từ ngày Nghị định số 35/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì Ban quản lý Khu kinh tế, Ban quản lý Khu công nghệ cao chủ trì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 232/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 232/TCT-CS

359

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373982