• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 2328/LĐTBXH-PCTNXH năm 2015 về đánh giá công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2328/LĐTBXH-PCTNXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2328/LĐTBXH-PCTNXH
V/v đánh giá công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (Công văn số 17/PCAIDSMTMD ngày 02/02/2015) về nội dung đánh giá 5 năm (2011 - 2015) thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo kết quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy (Đề cương chi tiết kèm theo và đăng tại website Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội http://pctnxh.molisa.gov.vn).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Fax: 04.38267099, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: chinhsachcainghien@gmail.com ), Số 2, Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 5/8/2015 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban quốc gia.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá tại một số địa phương (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo riêng)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KG-VX);
- Bộ Công an (Văn phòng TTPCTP&MT);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PCTNXH (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI GIA ĐÌNH, TẠI CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
(Kèm theo Công văn số 2328/LĐTBXH-PCTNXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đánh giá tình hình triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011 - 2015 qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Đánh giá toàn diện kết quả triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011 - 2015, phân tích sâu sắc những nguyên nhân tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục;

- Tổ chức đánh giá từ xã, phường; quận, huyện đến tỉnh, thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện (tên văn bản, trích yếu và nội dung chính của văn bản)

1.1. Công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng

- Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các Sở, ban, ngành;

- Văn bản tổ chức triển khai của Ủy ban nhân dân các quận, huyện (số quận huyện ban hành văn bản tổ chức triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng);

- Văn bản tổ chức triển khai của các xã, phường, thị trấn (số xã, phường, thị trấn ban hành văn bản triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng)

1.2. Công tác quản lý sau cai nghiện

- Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các Sở, ban, ngành;

- Văn bản tổ chức triển khai của Ủy ban nhân dân các quận, huyện (số quận huyện ban hành văn bản tổ chức triển khai công tác tác quản lý sau cai nghiện);

- Văn bản tổ chức triển khai của các xã, phường, thị trấn (số xã, phường, thị trấn ban hành văn bản triển khai công tác tác quản lý sau cai nghiện)

2. Kết quả

2.1. Công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng

(Phụ lục 1: tổng hợp kết quả cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015)

- Tình hình thành lập và hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy (số xã, phường, thị trấn thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy/số xã, phường, thị trấn của địa phương);

- Tình hình tổ chức cho người nghiện và gia đình họ khai báo và đăng ký các hình thức cai nghiện;

- Tình hình lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng;

- Tình hình thực hiện quy trình cai nghiện:

+ Tổ chức điều trị cắt cơn nghiện (hình thức tổ chức điều trị cắt cơn, số lượng các cơ sở điều trị cắt cơn, các hình thức tổ chức điều trị cắt cơn);

+ Công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ người cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng (công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người cai nghiện, tổ chức hoạt động sinh hoạt nhóm đồng đẳng...);

+ Tổ chức đánh giá và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng cho người cai nghiện (tổ chức xét nghiệm chất ma túy, tổ chức họp tổ dân phố, thôn, xóm để bình xét...).

2.2. Công tác quản lý sau cai nghiện (Phụ lục 2: Tổng hợp kết quả quản lý sau cai giai đoạn 2011 - 2015)

- Tình hình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai (các bước triển khai lập hồ sơ tại các Trung tâm, gửi hồ sơ và xem xét quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai);

- Tình hình tổ chức bàn giao người có đã có quyết định quản lý sau cai (tình hình giao nhận người, hồ sơ):

+ Bàn giao cho cơ sở quản lý sau cai;

+ Bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú.

- Tình hình quản lý, tư vấn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai:

+ Quản lý sau cai tại Trung tâm (số lượng trung tâm quản lý sau cai, tổ chức bộ máy, hoạt động của trung tâm và các hoạt động quản lý, tư vấn, dạy nghề giải quyết việc làm, thu nhập từ lao động sản xuất đối với học viên...);

+ Quản lý sau cai tại cộng đồng (các hoạt động quản lý, tư vấn, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng).

2.3. Tình hình quản lý, sử dụng kinh phí (Phụ lục 3: Tổng hợp kinh cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai).

3. Tồn tại và nguyên nhân

3.1. Tồn tại

a) Về công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng

b) Về công tác quản lý sau cai

3.2. Nguyên nhân (về nhận thức, chính sách, pháp luật, tổ chức, cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí...)

a) Về công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng

b) Về công tác quản lý sau cai

4. Đề xuất, kiến nghị

4.1. Về công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng.

4.2. Về công tác quản lý sau cai./.

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH, CAI NGHIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011-2015

Đơn vị tính: Lượt người

STT

Kết quả

 

Năm

Tổng số được cai nghiện

Số cai nghiện tại gia đình

Số cai nghiện tại cộng đồng

Số được dạy nghề

Số được hỗ trợ tạo việc làm

Số được vay vốn

Tổng số

Số cai tự nguyện

Số cai bắt buộc

1

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6 tháng đầu năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY GIAI ĐOẠN 2011-2015

Đơn vị tính: Lượt người

STT

Kết quả

 

Năm

Quản lý sau cai tại Trung tâm

Quản lý sau cai tại cộng đồng

Tổng số

Số được dạy nghề

Số được tạo việc làm

Tổng số

Số được dạy nghề

Số được hỗ trợ tạo việc làm

Số được vay vốn

1

2011

 

 

 

 

 

 

 

2

2012

 

 

 

 

 

 

 

3

2013

 

 

 

 

 

 

 

4

2014

 

 

 

 

 

 

 

5

6 tháng đầu năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

6

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH, CAI NGHIỆN TẠI CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ SAU CAI GIAI ĐOẠN 2011-2015

Đơn vị tính: Lượt người

STT

Hoạt động

 

 

Năm

Kinh phí cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng

Kinh phí quản lý sau cai nghiện

Tổng số

Trong đó

Nội dung chi

Tổng số

Trong đó

Ngân sách nhà nước

Kinh phí gia đình đóng góp

Lập hồ sơ

Chi cho Tổ công tác cai nghiện ma túy

Chi cho đối tượng

Ngân sách nhà nước

Từ kết quả lao động sản xuất tại Trung tâm

Kinh phí gia đình đóng góp

1

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6 tháng đầu năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2328/LĐTBXH-PCTNXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2328/LĐTBXH-PCTNXH

467

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278715