• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2330/BGTVT-CQLXD năm 2018 về bổ sung các tuyến đường phục vụ thi công tuyến cao tốc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 2330/BGTVT-CQLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2330/BGTVT-CQLXD
V/v: Bổ sung các tuyến đường phục vụ thi công tuyến cao tc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 148/UBND-KTN ngày 23/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung các tuyến đường phục vụ thi công tuyến cao tốc Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km 108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT (gọi tắt là dự án). Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Hợp phần tuyến cao tốc thuộc dự án đã được Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, cơ quan chuyên môn về xây dựng - Bộ Giao thông vận tải thẩm định, Chủ đầu tư - Công ty cổ phần BOT Bắc Giang Lạng Sơn phê duyệt để triển khai thi công.

Theo Hợp đồng số 15/HĐ.BOT-BGTVT ký ngày 25/11/2016 giữa Bộ Giao thông vận tải với Liên danh nhà đầu tư và Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, Điều 11, khoản 11.2, mục g có nêu rõ trong bước TKKT, thiết kế BVTC Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện: “Khảo sát kỹ đường vận chuyển vật liệu và đường công vụ phục vụ thi công công trình để tính toán, cập nhật, đầy đủ hồ sơ TKKT, TKBVTC đảm bảo không phát sinh thêm bất cứ chi phí có liên quan đến đường vận chuyển vật liệu và đường công vụ trong quá trình thực hiện dự án. Trường hợp phát sinh các chi phí có liên quan đường vận chuyển vật liệu và đường công vụ trong bước triển khai dự án (ngoài chi phí đã được chấp thuận trong hồ sơ TKKT, TKBVTC) sẽ do Nhà đầu tư, DNDA tự chịu và chi phí này không được tính vào chi phí xây dựng công trình dự án, đồng thời, Bộ GTVT không liên quan đến các hư hỏng (nếu có) của đường vận chuyn vật liệu và đường công vụ phục vụ thi công công trình”.

Tại văn bản số 148/UBND-KTN ngày 23/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ GTVT chấp thuận bổ sung 16km của đường tỉnh ĐT 242 và 09km của đường tỉnh ĐT 234 vào danh mục tuyến đường cần hoàn trả sau khi thi công xong đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100-Km 108+500. Đây là các tuyến đường tỉnh nên các phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ thi công được phép lưu thông nếu đảm bảo đúng tải trọng theo quy định, chi phí duy tu bo dưỡng đường từ nguồn ngân sách của địa phương và một phần từ quỹ bảo trì đường bộ. Do vậy, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo nhà đầu tư thực hiện đúng theo hợp đồng BOT đã ký kết, yêu cầu các nhà thầu sử dụng đúng các xe chuyên chở vật liệu thi công tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn theo quy định; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan quản lý của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, các xe lưu thông trên các tuyến đường trên đảm bảo đúng tải trọng theo quy định và xử lý nghiêm các xe vi phạm.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quan tâm, phối hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ PPP;
- Ban QLDA 2;
- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn;
- Các đơn vị liên quan (Nhà đầu tư sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Công

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2330/BGTVT-CQLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 08/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2330/BGTVT-CQLXD

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377782