• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 234/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 234/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 234/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1823/HQHP-GSQL và công văn số 1827/HQHP-GSQL ngày 12/3/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc các C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với công văn số 1823/HQHP-GSQL ngày 12/3/2015 vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E153307326710001 ngày 26/2/2015:

Qua kiểm tra và đối chiếu với mẫu chữ ký lưu tại Tổng cục Hải quan, chữ ký trên C/O mẫu E dẫn trên không có trong danh sách bộ mẫu dấu và chữ ký gốc của cơ quan và người có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc. Do đó, chữ ký trên C/O không hợp lệ và không được chấp nhận để hưởng ưu đãi. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiến hành từ chối C/O theo quy định.

2. Đối với công văn số 1823/HQHP-GSQL và công văn số 1827/HQHP-GSQL ngày 12/3/2015 về vướng mắc C/O số tham chiếu E153108100073376 ngày 20/2/2015 và C/O mẫu E số tham chiếu E154404045720002 ngày 2/2/2015:

Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 84/GSQL-TH năm 2016

Tiếp theo công văn số 234/GSQL-TH ngày 23/3/2015 về việc xác minh C/O mẫu E số tham chiếu E154404045720002 cấp ngày 02/02/2015, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACFTA, Điểm c Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện thủ tục từ chối các C/O mẫu E dẫn trên theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

Xem nội dung VB
Công văn này được bổ sung bởi Công văn 84/GSQL-TH năm 2016
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 234/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 234/GSQL-TH

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269362