• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh dịch vụ logistics


 

Công văn 235/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý kiến nghị về phát triển ngành dịch vụ logistics do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 235/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/VPCP-KTTH
V/v xử lý các kiến nghị về phát triển ngành dịch vụ logistics

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 11830/TTr-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc phát triển ngành dịch vụ logistics của Việt Nam; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao các Bộ liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các kiến nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Tờ trình số 11830/TTr-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 235/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 235/VPCP-KTTH

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
219505