• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Công văn 2352/LĐTBXH-BTXH năm 2015 về rà soát, đề xuất quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2025 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2352/LĐTBXH-BTXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2352/LĐTBXH-BTXH
V/v: Rà soát, đề xuất quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2025

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 và một số văn bản liên quan khác, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 trong năm 2015, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch sắp xếp lại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016-2025 như sau:

1. Đối tượng rà soát: Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi; cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật; cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí; cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp; trung tâm công tác xã hội và Làng trẻ SOS.

2. Nguyên tắc sắp xếp, quy hoạch

- Rà soát, sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, không tăng thêm tổ chức, biên chế sử dụng ngân sách nhà nước.

- Khuyến khích hình thức hợp tác giữa Nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội.

- Đổi mới cơ chế và phương thức quản lý, vận hành các cơ sở trợ giúp xã hội theo phương châm phòng ngừa, trợ giúp, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại gia đình, cộng đồng là chính; cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội trong thời gian nhất định.

- Bảo đảm lộ trình tự chủ thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Củng cố, phát triển cơ sở trợ giúp xã hội phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, khả năng ngân sách của Trung ương, ưu tiên đầu tư cho các cơ sở chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội và cung cấp các dịch vụ công tác xã hội, gồm: Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp và trung tâm công tác xã hội.

3. Các phương án sắp xếp, quy hoạch: Nâng cấp, bổ sung nhiệm vụ, giải thể, sáp nhập, cho thuê, cổ phần hóa và xây dựng mới.

4. Thời gian quy hoạch củng cố, phát triển cơ sở trợ giúp xã hội: Giai đoạn 2016-2025

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả rà soát, đề xuất quy hoạch kèm theo thuyết minh, làm rõ cơ sở của các phương án sắp xếp (Có mẫu kèm theo) về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (Cục Bảo trợ xã hội, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 043.7475.360, Fax: 043.7478.674, Email: phongctxh@yahoo.com) trước ngày 10/7/2015 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch các cơ sở trợ giúp xã hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KHĐT, Bộ TC (để phối hợp);
- Lưu: VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố……………

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, SẮP XẾP VÀ ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI
(Kèm theo công văn số 2352/LĐTBXH-BTXH ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Bộ LĐTBXH)

TT

Tỉnh/TP

Tên cơ sở

Loại hình (Đánh dấu X)

Số lượng đối tượng

Dự kiến sắp xếp (Đánh dấu X)

Đ xuất quy hoạch

Công lập

Ngoài công lập

Tổng (Người)

Trong đó:

Củng cố, nâng cấp

Xây dụng mới

Cổ phần hóa

Cho thuê CSVC

Sáp nhập

Giả thể

Quy mô phục vụ

Kinh phí thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ sở vật chất

Người cao tuổi

 

Người khuyết tật

TEHC
ĐBKK

Người tâm thần

Đối tượng khác

Diện tích đất tự nhiên

Diện tích xây dựng

 

 

 

 

 

 

(Người)

(Người)

(Người)

(Người)

(Người)

 

 

 

 

 

 

(Người)

(Tr.đồng)

 

(m2)

(m2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 1.Thời gian thực hiện (Cột 20): Ghi giai đoạn 2016-2020 hoặc 2021-2025

2. Các cột 7, 8, 9, 10: Nếu là cơ sở chuyên sâu chỉ ghi 1 cột

…..ngày   tháng   năm
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2352/LĐTBXH-BTXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
Ngày ban hành: 18/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2352/LĐTBXH-BTXH

419

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278718