• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2355/LĐTBXH-KHTC về thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2355/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2355/LĐTBXH-KHTC
V/v thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Người có công
(Chủ đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất).

Thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014, Quyết định số 2373/QĐ-TTg ngày 27/12/2014, Quyết định số 2375/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 1758/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2014, Quyết định số 1918/QĐ-BKHĐT ngày 27/12/2014, Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 3042/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Công văn số 2335/LĐTBXH-KHTC ngày 18/6/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao Chủ đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 cho chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng thương binh Long Đất là: 200,00 triệu đồng.

Yêu cầu Chủ đầu tư dự án tổ chức thực hiện kế hoạch vốn đầu tư được phân bổ theo đúng quy định hiện hành./.

(Công văn này thay thế Công văn số 5051/LĐTBXH-KHTC ngày 31/12/2014 của Bộ về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc NN Tp Hà Nội;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2355/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 18/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2355/LĐTBXH-KHTC

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278719