• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Chính phủ điện tử


 

Công văn 2356/BNN-KHCN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tải về Công văn 2356/BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2356/BNN-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 5378/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 và Quyết định số 5753/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ như sau:

1. Mục đích ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ

Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 được phê duyệt theo Quyết định số 5378/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2017 nhằm Mục đích sau:

- Tạo một mô hình thống nhất mang tính định hướng cho các đơn vị thuộc Bộ xây dựng cơ quan điện tử; tăng cường khả năng kết ni liên thông, tích hợp, chia sẻ; kế thừa, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin của các hệ thống thông tin triển khai; tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành Phần, hệ thống thông tin theo Điều kiện thực tế.

- Làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động công nghệ thông tin trong Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Nguyên tắc thực hiện Kiến trúc CPĐT của Bộ

- Nguyên tắc 1: Tuân thủ các thành Phần của Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được phê duyệt.

- Nguyên tắc 2: Các thành Phần của Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đảm bảo mối quan hệ với các thành Phần liên quan trong Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

- Nguyên tắc 3: Tuân thủ các quy định về nguyên tắc, định hướng, nghiệp vụ, nội dung, kỹ thuật, an toàn,... đối với từng thành Phần, mối quan hệ giữa các thành Phần trong Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ và Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam khi xây dựng, triển khai các hoạt động công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Nguyên tắc 4: Triển khai tập trung, đồng bộ, từ trên xuống; Bảo đảm tính thống nhất của hạ tầng kỹ thuật, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các hệ thống thông tin nghiệp vụ; Bảo đảm duy trì sự hoạt động ổn định, liên tục trong kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu của các hệ thống thông tin, các ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cũng như với các hệ thống thông tin, các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác của các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguyên tắc 5: Kế thừa các kết quả đã đầu tư, nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành Phần, hệ thống thông tin theo Điều kiện thực tế, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai.

Nguyên tắc 6: Quản lý thông tin, dữ liệu theo hướng tập trung, thống nhất, được liên thông, chia sẻ tối đa; Thúc đẩy việc chia sẻ, sử dụng lại thông tin, dữ liệu và các giải pháp, ứng dụng dùng công nghệ thông tin chung.

Nguyên tắc 7: An toàn thông tin được tích hợp vào tất cả các lớp của Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ.

3. Triển khai thực hiện Kiến trúc CPĐT của B

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án được giao tại Quyết định số 5753/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 (chi tiết xem đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://www.mard.gov.vn (Mục CNTT)), đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung được phân công tại Mục 3, Phần V của Quyết định số 5378/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 (chi tiết xem đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: https://www.mard.gov.vn (Mục CNTT)).

Các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Bộ (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch.

4. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

- Tuân thủ triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị, Bộ phải theo Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ đã ban hành.

- Chủ trì xây dựng quy trình nghiệp vụ, xác định mô hình thông tin, các nội dung đầu tư, dịch vụ cần chia sẻ khi xây dựng hệ thống thông tin của đơn vị đáp ứng với các yêu cầu trong Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ.

- Trung tâm Tin học và Thống kê cho ý kiến về sự phù hợp, tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ đôi khi đầu tư các hệ thống thông tin, Chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ và ứng dụng riêng của đơn vị theo đúng quy định.

- Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Tin học và Thống kê trong việc đảm bảo kiến trúc các hệ thống thông tin của đơn vị đáp ứng với các yêu cầu trong Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nội dung triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ như trên để các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Hà Công Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (KTD 35b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHIÊN BẢN 1.0
...
V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
...
3. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tuân thủ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ đã ban hành.

- Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Tin học và Thống kê trong việc triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý trong Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ.

- Khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ và ứng dụng riêng của đơn vị theo đúng quy định.

- Chủ trì xây dựng quy trình nghiệp vụ, xác định mô hình thông tin, các nội dung, dịch vụ cần chia sẻ khi xây dựng hệ thống thông tin của đơn vị.

- Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Tin học và Thống kê trong việc đảm bảo kiến trúc các hệ thống thông tin của đơn vị đáp ứng với các yêu cầu trong Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0.

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ duy trì, cập nhật các phiên bản Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi có sự thay đổi, đảm bảo xây dựng thành công Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê thẩm định, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phối hợp với các đơn vị trong Bộ trong việc đảm bảo thiết kế kỹ thuật của các hệ thống thông tin của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu của kiến trúc CPĐT.

c) Trung tâm Tin học và Thống kê:

- Phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ.

- Giám sát việc triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ, cho ý kiến về sự phù hợp, tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ đối với các hệ thống thông tin, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng CNTT thuộc phạm vi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng mạng diện rông (WAN) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng danh mục dùng chung và kho dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì phát triển nền tảng dịch vụ chia sẻ và tích hợp (LGSP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông.

- Chủ trì việc nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tích hợp các Cổng thông tin điện tử/ Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ vào Cổng thông tin điện tử của Bộ.

- Chủ trì việc nâng cấp, hoàn thiện Cổng thông tin dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tích hợp với Cổng dịch vụ quốc gia.

- Chủ trì việc nâng cấp hệ thống thư điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảo đảm đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì việc xây dựng hệ thống liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Văn phòng điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết nối với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các hệ thống thông tin quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan xây dựng Mã định danh đơn vị, Mã định danh cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng cho các cơ sở dữ liệu thuộc Bộ.

- Chủ trì, phối hợp với việc xây dựng:

+ Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng LAN, WAN, Trung tâm dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

d) Vụ Kế hoạch:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ, huy động các nguồn vốn để đảm bảo cấp phát đủ kinh phí để triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ.

- Chủ trì hướng dẫn và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đầu tư các chương trình, đề án, dự án trong Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ.

đ) Vụ Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu, thẩm định dự toán, cân đối bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án trong Kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ.

- Chủ trì hướng dẫn và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, tài sản đối với đơn vị liên quan khi thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án trong Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ.

e) Văn phòng Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện việc chuẩn hóa và áp dụng các quy trình hành chính tại cơ quan Bộ, bảo đảm gắn kết chặt chẽ việc ứng dụng CNTT trong quá trình cải cách hành chính của Bộ, giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và với các đơn vị ngoài Bộ.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử/ hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê hoàn thiện hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết nối với hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng Chính phủ.

g) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí hợp lý công chức làm công tác CNTT và an toàn thông tin.

- Xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm CNTT và an toàn thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê xây dựng, triển khai xây dựng CSDL về cán bộ, công chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học và Thống kê để nghiên cứu, đưa việc đánh giá tình hình thực hiện Kiến trúc này của các đơn vị vào làm tiêu chí thi đua khen thưởng hằng năm.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2356/BNN-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 26/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2356/BNN-KHCN

302

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378765