• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2357/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2357/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2357/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 825/CT-NVDTPC ngày 06/03/2020 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với Công ty TNHH Tiến Độ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định thu nhập được miễn thuế:

“7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng khoản tài trợ không đúng mục đích thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.”

 - Tại Khoản 7 Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về thụ nhập được miễn thuế:

“7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì tổ chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.”

Công văn số 1379/SKHCN-QLCN ngày 04/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thẩm định hồ sơ công nghệ - thiết bị khai thác đá cắt dây của Công ty TNHH Tiến Độ;

- Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh

Thanh Hóa về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ "Đổi mới công nghệ - thiết bị khai thác đã cắt dây”;

Theo trình bày của Cục Thuế thì trường hợp Công ty TNHH Tiến Độ phát sinh khoản thu nhập 3.986.000.000 đồng (tiền hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh Thanh Hóa) do Công ty đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị Quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ “Đổi mới công nghệ - thiết bị khai thác đá cắt dây” của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu khoản hỗ trợ từ nguồn ngân sách của tỉnh để sử dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN thì khoản thu nhập này của Công ty TNHH Tiến Độ nhận được thuộc thu nhập miễn thuế TNDN. Nếu khoản hỗ trợ nay không đáp ứng điều kiện quy định về miễn thuế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học tại văn bản pháp luật về thuế TNDN thì không thuộc thu nhập được miễn thuế TNDN.

Đề nghị Cục Thuế rà soát và kiểm tra tình hình thực tế đáp ứng điều kiện của Công ty TNHH Tiến Độ để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đung quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
- Các Vụ: CST, PC-BTC;
- Vụ: PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

Thu nhập được miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
...

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng khoản tài trợ không đúng mục đích thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Thu nhập được miễn thuế
...

7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Trường hợp tổ chức nhận tài trợ sử dụng không đúng mục đích các khoản tài trợ trên thì tổ chức nhận tài trợ phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần sử dụng sai mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng sai mục đích.

Tổ chức nhận tài trợ quy định tại Khoản này phải được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán thống kê.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2357/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 10/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2357/TCT-CS

40

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452082