• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 2366/TCHQ-GSQL năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2366/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/TCQH-GSQL
V/v đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08 và Nghị định số 59

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 21/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; ngày 20/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP nêu trên. Qua thời hn thực hiện các nội dung tại Nghị định nêu trên đã bộc lộ một số quy định không còn phù hợp so với thực tế công tác quản lý hải quan hoặc chồng chéo so với các văn bản quy phạm pháp luật khác, như: công tác kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra, giám sát hải quan, thủ tục hải quan đối với một số loại hình hàng hóa xuất nhập khẩu, quản lý rủi ro, hoạt động kiểm tra sau thông quan... cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ngoài ra, hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán ký kết nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, như: EVFTA, CPTPP, ... đòi hỏi thủ tục hải quan phải được cải cách, minh bạch hơn nữa.

Do vậy, theo dự kiến năm 2021, Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP nêu trên để đảm bảo phù hp với thực tế và theo đúng cam kết tại các Hiệp định.

Để có cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Hiệp hội lấy ý kiến các thành viên về việc đánh giá tình hình triển khai thực hiện các Nghị định và tổng hợp các nội dung vướng mắc phát sinh, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung theo Biểu mẫu sau:

Stt

Nội dung rà soát

Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung

Lý do

 

 

 

 

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 22/4/2020, bản mềm gửi qua địa chỉ thư điện tử thuyltt3@customs.gov.vn.

Quá thời gian trên, nếu Tổng cục Hải quan chưa nhận được ý kiến tham gia của Quý Hiệp hội thì được coi là không có ý kiến đề xuất, kiến nghị sửa đi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và Nghị định số 59/2018/NĐ-CP .

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Website Hải quan (để lấy ý kiến);
- Website Bộ Tài chính (để lấy ý kiến);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2366/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 14/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2366/TCHQ-GSQL

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440353