• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Niên hạn sử dụng

 

Công văn 2369/SXD-GĐ năm 2015 về tổ chức rà soát các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Công văn 2369/SXD-GĐ
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/SXD-
V/v tổ chức rà soát các công trình xây dựng có dấu hiu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng trên địa bàn tnh

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 7921/UBND-VP ngày 19/10/2015 về việc tổ chức rà soát các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng trên địa bàn tnh, sau khi nghiên cứu, SXây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị là chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thuộc quyền quản lý của đơn vị mình. Khi phát hiện công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng, đề nghị chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình báo cáo ngay với chính quyền địa phương nơi có công trình đang sử dụng để chỉ đạo xử lý, đồng thời chủ động thực hiện các công việc theo trách nhiệm được quy định tại Điều 44 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Khẩn trương rà soát các công trình hết niên hạn sử dụng thuộc quyền, quản lý của đơn vị mình, đặc biệt lưu ý các biệt thự cổ, nhà c, các công trình kiến trúc cổ khác trên địa bàn các huyện, thành phố và có biện pháp xử lý theo quy định tại Điều 45 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ;

- Thực hiện tốt công tác bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Chương V của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ;

- Lập danh sách các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng hoặc hết niên hạn sử dụng thuộc quyền quản của đơn vị mình gửi về UBND các huyện, thành phố nơi có công trình (đối với công trình cấp III, cấp IV); gửi Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (đối với công trình cấp đặc biệt theo loại công trình) và gửi Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (đối với công trình cấp I, cấp II theo loại công trình) để tổ chức kiểm tra xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Đi với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

- Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng chuyên ngành cấp I và cấp II có du hiu nguy him, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng hoặc hết niên hạn sử dụng để tham mưu, đề xuất UBND tnh xử lý theo quy định;

- Tng hợp danh sách các công trình xây dựng chuyên ngành nêu trên gửi SXây dựng đ tng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

3. Đối với UBND các huyện, thành phố:

- Thực hiện trách nhiệm khi phát hiện hoặc nhận được thông tin bộ phn công trình hoặc công trình trên địa bàn có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác sử dụng theo quy định tại Khon 2, Điều 44 Ngh đnh số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ;

- Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng cấp III và cấp IV có dấu hiu nguy him, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng hoặc hết niên hn sử dụng đxử lý theo quy định;

- Tng hp danh sách các công trình xây dựng nêu trên gửi Sở Xây dng để tng hợp báo cáo UBND tnh và Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phn ánh bằng văn bản gửi v SXây dựng đđược hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tnh (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Lưu: VT, Giám định (G
đ4).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tạ Quốc Trưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2369/SXD-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Tạ Quốc Trưởng
Ngày ban hành: 20/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/11/2015, Sở Xây Dựng Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn 2369/SXD-GĐ về tổ chức rà soát các công trình xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng.

Cụ thể, Sở Xây dựng Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, đối với các cơ quan, đơn vị là chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình:

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng thuộc quyền quản lý của đơn vị mình. Khi phát hiện công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng, đề nghị chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình báo cáo ngay với chính quyền địa phương.

- Khẩn trương rà soát các công trình hết niên hạn sử dụng thuộc quyền, quản lý của đơn vị mình, đặc biệt lưu ý các biệt thự cổ, nhà cổ, các công trình kiến trúc cổ khác trên địa bàn các huyện, thành phố và có biện pháp xử lý theo quy định

- Thực hiện tốt công tác bảo trì công trình xây dựng

- Lập danh sách các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng hoặc hết niên hạn sử dụng thuộc quyền quản lý của đơn vị mình

Thứ hai, đối với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành:

- Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng chuyên ngành cấp I và cấp II có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn

- Tổng hợp danh sách các công trình xây dựng chuyên ngành nêu trên gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

Thứ ba, đối với UBND các huyện, thành phố:

- Thực hiện trách nhiệm khi phát hiện hoặc nhận được thông tin bộ phận công trình hoặc công trình trên địa bàn có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn

- Tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng cấp III và cấp IV có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng hoặc hết niên hạn sử dụng để xử lý theo quy định;

- Tổng hợp danh sách các công trình xây dựng nêu trên gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo.

Từ khóa: Công văn 2369/SXD-GĐ

2.419

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297221