• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Chế độ ốm đau, thai sản

 

Công văn 237/BHXH-TCKT năm 2016 về hạch toán ghi thu, ghi chi tiền đóng bảo hiểm y tế cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 237/BHXH-TCKT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/BHXH-TCKT
V/v hạch toán ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Lut bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn thực hiện BHYT về việc tổ chức bảo hiểm xã hội (BHXH) có trách nhiệm đóng BHYT cho người lao động nghviệc hưởng chế độ thai sản, BHXH Việt Nam hướng dẫn hạch toán kế toán và lập báo cáo quyết toán như sau:

1. Hạch toán kế toán

a) Tại BHXH các quận, huyện, thị xã (gọi chung là BHXH huyện)

BHXH huyện căn cứ vào Bảng tổng hợp số tiền đóng BHYT cho các đi tượng hưởng BHXH hàng tháng (Mu số 5-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam quy định chi trả các chế độ BHXH) thực hiện ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT của người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- Ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do quBHXH đảm bảo ghi:

Nợ TK 671- Chi BHXH bắt buộc (67121)

Có TK 573- Thu BHYT

- Tổng hợp số đã ghi thu tiền đóng BHYT để ghi tăng nguồn kinh phí chi BHXH, ghi:

Nợ TK 573- Thu BHYT

Có TK 354-Thanh toán về chi BHXH giữa tỉnh với huyện

- Khi báo cáo chi BHXH cho đối tượng do quỹ BHXH bắt buộc đảm bảo được phê duyệt, ghi:

Nợ TK 354- Thanh toán về chi BHXH giữa tỉnh với huyện

Có TK 671- Chi BHXH bắt buộc (67121)

b) Tại BHXH tỉnh

Căn cứ vào báo cáo thu chi BHXH, BHYT của BHXH huyện và Bảng tổng hợp số tiền đóng BHYT cho đối tượng hưởng BHXH hàng tháng (Mu số 5-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH) thực hiện ghi thu, ghi chi tin đóng BHYT của người hưởng lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

- Ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (đi với đơn vị sử dụng lao động do BHXH tỉnh trực tiếp quản lý), ghi:

Nợ TK 671- Chi BHXH bắt buộc (67121)

Có TK 573 - Thu BHYT

- Tổng hợp số ghi thu tiền đóng BHYT của người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của BHXH huyện, ghi:

Nợ TK 354 - Thanh toán về chi BHXH giữa tỉnh với huyện

Có TK 573 - Thu BHYT

- Tổng hợp sghi chi tiền đóng BHYT của người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của BHXH huyện, ghi:

Nợ TK 671- Chi BHXH bắt buộc

Có TK 354- Thanh toán về chi BHXH gia tỉnh với huyện

- Tổng hợp số ghi thu, ghi chi tiền đóng BHYT của người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của toàn tỉnh, ghi:

Nợ TK 573 - Thu BHYT

Có TK 352 - Thanh toán về chi BHXH giữa Trung ương với tnh

- Khi báo cáo quyết toán chi BHXH được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế toán kết chuyển số kinh phí đã ghi chi vào nguồn kinh phí chi BHXH, ghi:

Nợ TK 352 - Thanh toán về chi BHXH giữa Trung ương với tỉnh

Có TK 671- Chi BHXH bắt buộc

2. Lập báo cáo quyết toán

a) Báo cáo thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

- Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN (Mu B07a,b-BH ban hành kèm theo Thông tư s 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam): Tổng hợp số ghi thu tiền đóng BHYT của người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản vào chỉ tiêu “Tổ chức BHXH đóng”

- Báo cáo chi tiết s thu BHXH, BHYT, BHTN (Mu số F07a,b-BH ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC): Bổ sung chỉ tiêu “Trcấp ốm đau, thai sản” vào mục “Tổ chức BHXH đóng”

b) Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN (Mu B08a,b-BH ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC)

- Tổng hợp số ghi thu tiền đóng BHYT của người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản vào chỉ tiêu “Kinh phí ghi thu số trích đóng BHYT”

- Bổ sung chỉ tiêu “Đóng BHYT” vào mục “Quốm đau thai sản”.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo;
- Các Ban: Thu, CSYT;
- Lưu: VT, TCKT (03).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 237/BHXH-TCKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 21/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 237/BHXH-TCKT

2.564

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302765