• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2374/BXD-GĐ năm 2017 báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2374/BXD-GĐ
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2374/BXD-GĐ
V/v báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vự xây dựng

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ quy định tài Điều 43 Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012, Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó có quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn với các nội dung chính như sau:

1. Danh sách các giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng tính đến thời điểm báo cáo.

2. Tình trạng nợ đọng chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bồi dưỡng giám định tư pháp xây dựng và tham dự phiên tòa tính đến thời điểm báo cáo.

3. Số lượng vụ việc giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn từ năm 2015 đến thời điểm báo cáo.

4. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; giải pháp tháo gỡ và kiến nghị.

(Chi tiết nội dung báo cáo theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Văn bản này)

Báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/11/2017 để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, CGĐ (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 


PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 2374/BXD-GĐ ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Xây dựng)

1. Danh sách các giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng tính đến thời điểm báo cáo

1.1. Danh sách giám định viên tư pháp xây dựng:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Kinh nghiệm (1)

Thông tin liên hệ (2)

Nội dung giám định (3)

Loại công trình (4)

……………

….

……

…………

………….

…………..

……………

1.2. Danh sách người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Kinh nghiệm (1)

Thông tin liên hệ (2)

Nội dung giám định (3)

Loại công trình (4)

……………

….

……

…………

………….

…………..

……………

1.3. Danh sách tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng:

TT

Tên tổ chức

Kinh nghiệm (1)

Thông tin liên hệ (2)

Nội dung giám định (3)

Loại công trình (4)

…………….

……………..

……………………..

……………………..

…………….

Ghi chú:

(1) Số năm kinh nghiệm thực hiện giám định (từ năm .... đến năm ....).

(2) Địa chỉ, số điện thoại, s fax liên hệ.

(3) Nội dung đăng ký giám định gồm:

- Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình.

- Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

- Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

- Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

(4) Loại công trình đăng ký giám định gồm: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật.

2. Tình trạng n đọng chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bồi dưỡng giám định tư pháp xây dựng và tham dự phiên tòa tính đến thời điểm báo cáo

2.1. Tổng số vụ việc nợ đọng chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bồi dưỡng giám định tư pháp xây dựng và tham dự phiên tòa:

2.2. Thống kê vụ việc nợ đọng chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bồi dưỡng giám định tư pháp xây dựng và tham dự phiên tòa:

TT

Vụ việc giám định tư pháp n đng (1)

Thời gian hoàn thành kết luận giám định và đề ngh thanh toán (2)

Lý do n đng (3)

Tên cơ quan trưng cầu giám đnh (4)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Vụ việc đã được cá nhân, tổ chức giám định tư pháp hoàn thành và gửi kết luận giám định cho cơ quan trưng cầu, nhưng cơ quan trưng cầu đang nợ chi phí giám định tư pháp xây dựng, tiền bi dưng giám định tư pháp xây dựng và tham dự phiên tòa.

(2) Ghi rõ thời gian hoàn thành gửi kết luận giám định cho cơ quan trưng cầu và thời gian đã đề nghị thanh toán.

(3) Lý do cơ quan trưng cầu nợ tiền bồi dưỡng, chi phí giám định.

(4) Tên cơ quan trưng cầu nợ tiền bồi dưỡng, chi phí giám định.

3. Sng v việc giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến thời điểm báo cáo

3.1. Tổng số vụ việc đã thực hiện và có kết luận giám định.

3.2. Tổng số vụ việc từ chối giám định khi nhận được quyết định trưng cầu và lý do từ chối giám định.

3.2. Tổng số vụ việc phải giám định bổ sung, giám định lại và lý do phải giám định bổ sung, giám định lại.

Điều 17. Nội dung quản lý nhà nước đối với giám định tư pháp xây dựng
...
2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện giám định tư pháp xây dựng theo quy định của Thông tư này tại địa phương;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng; lựa chọn người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, quyết định thành lập Văn phòng giám định tư pháp xây dựng theo quy định;

c) Công bố giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng tại địa phương trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tập hợp danh sách gửi về Bộ Xây dựng để công bố chung;

d) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc ở địa phương;

đ) Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp xây dựng theo thẩm quyền quản lý;

e) Báo cáo Bộ Xây dựng về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp xây dựng ở địa phương trước ngày 15 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

Sở Xây dựng là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các công việc trên.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập; quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; lập và công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp theo thẩm quyền; lập và công bố danh sách người giám định tư pháp ở địa phương;

c) Bảo đảm kinh phí, phương tiện hoạt động, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho tổ chức giám định tư pháp công lập ở địa phương;

d) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp ở địa phương;

đ) Hằng năm, đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở địa phương;

e) Kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về giám định tư pháp theo thẩm quyền; phối hợp với Bộ Tư pháp trong công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp theo quy định tại khoản 6 Điều 40 của Luật này;

g) Báo cáo Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương, đồng thời gửi bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước quy định tại các điều 40, 41 và 42 của Luật này.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương; chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý về hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về lĩnh vực giám định tư pháp chuyên ngành, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp ở địa phương.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2374/BXD-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 09/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2374/BXD-GĐ

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364866