• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Địa giới đơn vị hành chính


Văn bản pháp luật về Lấy ý kiến của nhân dân cử tri

 

Công văn 2375/VPCP-NC năm 2017 hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2375/VPCP-NC
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2375/VPCP-NC
V/v hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 500/TTr-BNV ngày 06 tháng 02 năm 2017 về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 131 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TP, TT&TT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV, QHĐP, KTTH;
- Lưu: VT, NC(3), M.Linh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2375/VPCP-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 15/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2375/VPCP-NC

400

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342847