• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2381/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ của Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 2381/BGDĐT-NGCBQLGD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2381/BGDĐT-NGCBQLGD
Về việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Triển khai thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 (Đề án, ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1350/BGDĐT ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 (Kế hoạch 1350). Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, Bộ Giáo dục và Đào tạo (BCĐ) đề nghị các Bộ/Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ tại Đề án; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non (các đơn vị), lưu ý:

1. Đối với các Bộ/Ngành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thực hiện theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại mục 2 Phần IV Điều 1 của Đề án; Bộ Nội vụ thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại mục 3 Phần IV Điều 1 của Đề án.

2. Đối với UBND các tỉnh/thành phố

Chỉ đạo Sở giáo dục và Đào tạo và các Sở/Ngành liên quan xây dựng và tổ chức chỉ đạo, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục mầm non tại địa phương theo nội dung Đề án (kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án và kế hoạch hàng năm); thực hiện theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phân công tại mục 4 Phần IV Điều 1 của Đề án.

3. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lập kế hoạch triển khai (kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án và kế hoạch hàng năm) theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 1350 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu của Đề án.

4. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham mưu UBND tỉnh/thành phố về xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương (kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án và kế hoạch hàng năm); thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 1350.

5. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non (kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án và kế hoạch hàng năm) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 1350.

6. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương, theo đúng quy định, chú trọng chất lượng, bảo đảm tính thiết thực, bền vững của các sản phẩm đầu ra của kế hoạch; thực hiện lồng ghép, tích hợp các nhiệm vụ của Đề án vào các nhiệm vụ thường xuyên, các dự án, chương trình, kế hoạch có liên quan để tiết kiệm ngân sách Nhà nước, đảm bảo chất lượng và tiến độ Đề án.

Các đơn vị định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BCĐ đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua BCĐ để phối hợp giải quyết (Số điện thoại: 0989218787, địa chỉ email: nanh@moet.gov.vn - đồng chí Nguyễn Ánh, Thư ký BCĐ).

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các thành viên trong BCĐ;
- Lưu VT, PTNGCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu như sau:
...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối vốn đầu tư phát triển, nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương để thực hiện, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu như sau:
...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...

3. Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu như sau:
...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
...

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương theo nội dung Đề án;

b) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Đề án phù hợp với điều kiện của địa phương;

c) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ có liên quan được quy định tại Đề án này.

d) Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2381/BGDĐT-NGCBQLGD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 01/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2381/BGDĐT-NGCBQLGD

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448494