• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2381/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2381/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2381/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1415-01/MCF-CV ngày 21/5/2015 (bản photocopy đính kèm) của Công ty TNHH Mercafe Việt Nam đề nghị giải đáp vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế địa phương, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ các quy định của pháp luật về thuế có liên quan, các ngành ngh hoạt động và thực tế điều kiện đáp ứng của Công ty TNHH Mercafe Việt Nam đ xác định cụ thể ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định. Trường hợp còn vướng mắc trong việc xác định ngành nghề hoạt động, đề nghị Cục Thuế tỉnh Đng Nai hướng dẫn Công ty TNHH Mercafe Việt Nam liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương để xác đnh cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Công ty TNHH Mercafe Việt Nam
(Địa ch
: Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai);
-
Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).8

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2381/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2381/TCT-CS

199

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279386