• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2384/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2384/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2384/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Công ty TNHH Mitsuei (Việt Nam).
(Đ/C: Đường s 7, KCN Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn không số ngày 13/5/2015 của Công ty TNHH Mitsuei (Việt Nam) đề nghị hướng dẫn v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung nêu tại công văn không số ngày 13/5/2015 nêu trên thì Công ty đã có công văn không số ngày 4/2/2015, công văn không số ngày 10/4/2015 gửi Cục Thuế tnh Tây Ninh và đã được Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời tại công văn số 4046/CT-TTHT ngày 17/4/2014, công văn số 565/CT-TTHT ngày 4/2/2015. Tuy nhiên Công ty cho rng nội dung trả lời tại các công văn nêu trên của Cục Thuế vẫn chưa được rõ vì vậy Công ty tiếp tục có công văn không số ngày 13/5/2015 gửi Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn cụ thể về ưu đãi thuế TNDN đi với dự án đầu tư của Công ty.

Tng cục Thuế đ nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ các quy định về thuế có liên quan và h sơ thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp xác định cụ thể cho phù hợp. Trường hợp nếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể kèm h sơ có liên quan (nếu có), đồng thời đề xuất quan đim xử lý đ Tng cục Thuế xem xét trình các cấp có thẩm quyền trả lời theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Mitsuei (Việt Nam) biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2384/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2384/TCT-CS

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279389