• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 238a/TTg-KTN năm 2016 về chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 238a/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238a/TTg-KTN
V/v chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 462/BKHĐT-QLKKT ngày 20 tháng 01 năm 2016) và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 1492/BGTVT-KHĐT ngày 03 tháng 02 năm 2016) về chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng tổng hợp Bắc Vân Phong giai đoạn mở đầu (Dự án) của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại các Văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Công ty cổ phần Cảng Nha Trang thực hiện quy trình thủ tục của Dự án theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và các quy định khác có liên quan của pháp luật; đồng thời, chịu trách nhiệm tổ chức thỏa thuận cụ thể về công năng và quy mô của Bến cảng được đầu tư trong giai đoạn mở đầu phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo, hướng dẫn Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty cổ phần Cảng Nha Trang theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty cổ phần Cảng Nha Trang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC;
- Lưu: VT, KTN(3b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 238a/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 238a/TTg-KTN

2.218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302581