• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 2401/TCT-CS năm 2015 xử phạt về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2401/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/TCT-CS
V/v: xử phạt về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1712/CT-HCQTTVAC ngày 01/06/2015 của Cục Thuế TP. Đà Nng nêu những vướng mắc về quản lý và xử lý vi phạm hóa đơn được quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Tổng cục Thuế ghi nhận những nội dung vướng mắc của Cục Thuế thành phố Đà Nng để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính xem xét khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2401/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2401/TCT-CS

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279392