• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

Văn bản pháp luật về Bảo hiểm thất nghiệp

 

Công văn 2407/BHXH-BT năm 2018 về giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2407/BHXH-BT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2407/BHXH-BT
V/v giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nỗ lực đôn đốc, thu hồi số tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Đtiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Hàng tháng báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thu, thu nợ; thanh tra, kiểm tra đột xuất chuyên ngành đối với các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN.

2. Thực hiện thu hồi nợ BHXH, BHYT có hiệu quả, phấn đấu giảm nợ hằng quý theo chỉ tiêu được giao (biểu chi tiết đính kèm).

3. Hằng tháng báo cáo kết quả và vướng mắc trong công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN về BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ánh về BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các t
nh, tp;
- T
ng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU GIẢM NỢ BHXH, BHTN, BHYT NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 2407/BHXH-BT ngày 28/6/2018 của BHXH Việt Nam)

STT

BHXH tỉnh, thành phố

Chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ năm 2018

20

Điện Biên

1.14%

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2407/BHXH-BT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 28/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2407/BHXH-BT

463

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386922