• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 241/GSQL-GQ4 năm 2019 về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK và E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 241/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 17569/HQHP-GSQL đề ngày 28/12/2018 của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK và E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu AK:

Điều 6 Phụ lục V Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương quy định về xử lý những sai sót trên C/O. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc bổ sung các thông tin cần thiết trên C/O. Đối với C/O mẫu AK số tham chiếu K001-18-0896598 ngày 27/11/2018: cơ quan cấp đã bổ sung thông tin về số kiện và loại kiện hàng tại ô số 7 trên C/O theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6. Ngoài ra, đơn vị đã đối chiếu trên trang thông tin cấp C/O của Hàn Quốc và thấy có thông tin C/O mẫu AK này.

Theo đó, đề nghị đơn vị căn cứ quy định của Thông tư số 20/2014/TT-BCT dẫn trên và thông tin trên trang dữ liệu của cơ quan cấp nước xuất khẩu để xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

2. Đối với C/O mẫu E số tham chiếu E183306053780043: Tổng cục Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan cấp C/O của Trung Quốc và sẽ có hướng dẫn thực hiện sau.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Văn ph
òng TC (để biết);
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

PHỤ LỤC V THỦ TỤC CẤP VÀ KIỂM TRA C/O
...
Điều 6. Xử lý những sai sót trên C/O

Không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O. Mọi sửa đổi phải được làm dưới các hình thức sau:

1. Gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi này phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O xác nhận. Các phần còn trống sẽ được gạch chéo để tránh điền thêm, hoặc

2. Cấp một C/O mới để thay thế C/O bị lỗi. Tổ chức cấp C/O sẽ ghi rõ ngày cấp của C/O bị cấp lỗi trước đó lên C/O mới.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
PHỤ LỤC V THỦ TỤC CẤP VÀ KIỂM TRA C/O
...
Điều 6. Xử lý những sai sót trên C/O

Không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O. Mọi sửa đổi phải được làm dưới các hình thức sau:

1. Gạch bỏ chỗ có lỗi và bổ sung các thông tin cần thiết. Tất cả những thay đổi này phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được Tổ chức cấp C/O xác nhận. Các phần còn trống sẽ được gạch chéo để tránh điền thêm, hoặc

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 241/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 241/GSQL-GQ4

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406324