• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ


 

Công văn 2412/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn cấp bán lẻ do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2412/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/TCT-CS
V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4359/CT-TTHT ngày 27/08/2019 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về cấp hóa đơn lẻ. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 959/TCT-TVQT ngày 09/03/2020 trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Nguyễn Thế Mạnh (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2412/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 15/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2412/TCT-CS

116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446768