• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC năm 2016 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2017 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2420/LĐTBXH-KHTC
V/v: Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (Vốn sự nghiệp)

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2002 và công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017, Bộ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016:

1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ ngân sách nhà nưc năm 2016:

- Dự toán thu, chi các nguồn kinh phí được giao tại Quyết định số 45/QĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2016 và các Quyết định Điều chỉnh, bổ sung (nếu có);

- Các văn bản chỉ đạo, Điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gồm: Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 về việc tăng cường chỉ đạo Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016;

- Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016;

- Các công văn hướng dẫn của Bộ: số 258/LĐTBXH-KHTC ngày 22/01/2016 về hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2016; số 1178/LĐTBXH-KHTC ngày 11/4/2016 về sao gửi và yêu cầu thời hạn báo cáo theo công văn 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết 01/NQ-CP .

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm; các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt dự toán NSNN 2016 trong những tháng còn lại đã được các cấp có thm quyền quyết định.

3. Tiến độ lập dự toán:

- Các đơn vị dự toán cấp II và cấp III trực thuộc Bộ gửi Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 12/7/2016 đồng thời gửi thư theo địa chỉ mail: phongkh@molisa.gov.vn.

- Các đơn vị dự toán cấp II chủ động triển khai lập dự toán đối với các đơn vị cấp III trực thuộc đ đảm bảo yêu cầu về thời gian nêu trên.

Do khối lượng công việc lớn, thời gian gấp; vì vậy, đề nghị Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2017 đảm bảo yêu cầu, nội dung và tiến độ quy định.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đơn vị phản ảnh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trư
ng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2420/LĐTBXH-KHTC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 29/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2420/LĐTBXH-KHTC

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317960