• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Công văn 2422/TCHQ-GSQL năm 2018 về trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/TCHQ-GSQL
V/v trừ lùi giấy phép cấp trên Cng thông tin một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 05/6/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 3684/TCHQ-GSQL hướng dẫn trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW). Qua thời gian thực hiện đã đảm bảo kiểm soát được lượng hàng hóa nhập khẩu không vượt quá lượng hàng ghi trên giấy phép đã được các Bộ quản lý chuyên ngành cấp trên NSW, không có hiện tượng một giấy phép được cấp 2 Phiếu theo dõi trừ lùi do việc cấp phiếu chỉ thông qua một đầu mối tại Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Tuy nhiên, đ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi đối với trường hợp Giấy phép được cấp trên NSW như sau:

Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận tờ khai lần đầu kiểm tra đối chiếu với giấy phép trên Hệ thống một cửa quốc gia, lập Phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và gửi 01 bản sao về Cục Giám sát quản lý về Hải quan ngay sau khi cấp để theo dõi, quản lý (bản mm gửi qua email hant10@customs.gov.vn).

Hướng dẫn tại công văn này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 10/5/2018 và thay thế cho công văn số 3684/TCHQ-GSQL ngày 05/6/2017.

Đối với các công văn xác nhận đã được Cục Giám sát quản lý về Hải quan cấp trước ngày 10/5/2018, các Chi cục Hải quan thực hiện việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi như hướng dẫn tại công văn số 3684/TCHQ-GSQL ngày 05/6/2017 nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Điều 28. Kiểm tra giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành
...
2. Trường hợp giấy phép sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu lập Phiếu theo dõi trừ lùi theo mẫu số 05/TDTL/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này, thực hiện việc trừ lùi đối với lô hàng đã được cấp số tờ khai và giao cho người khai hải quan để làm thủ tục hải quan cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan theo dõi, trừ lùi trên phiếu và xác nhận khi người khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu hết số hàng trên giấy phép.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2422/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2422/TCHQ-GSQL

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382007