• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi


 

Công văn 2425/BVHTTDL-TV năm 2020 về tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 2425/BVHTTDL-TV
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/BVHTTDL-TV
V/v tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

Kính gi: SVăn hóa, Thể thao và Du lịch/S Văn hóa và Ththao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tnh/thành phố

Luật Người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 đã quy định quyn được hưng của người cao tuổi đối với một số hoạt động văn hóa, th thao, gii trí, trong đó người cao tui được “cung cấp thông tin, tài liệu, người hướng dn để người cao tuổi tham gia học tập, nghiên cứu”. Sau hơn 10 năm thực hiện, các chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được các cấp, ngành và xã hi quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Trong lĩnh vực thư viện, các văn bn quy phạm pháp luật, đặc biệt Luật Thư viện - có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 đã c thhóa chính sách của Nhà nước, quy định của Luật Người cao tui. Theo đó, người cao tuổi không thtới thư viện được to điều kiện sử dụng tài nguyên thông tin miễn phí khi có yêu cầu phù hợp với điều kiện cụ thcủa thư viện (khoản 2 và khoản 5 Điều 44 Luật Thư viện).

Trong thời gian qua, tại nhiều địa phương, các thư viện, phòng đọc cơ sở, tủ sách do người cao tui thành lập và vận hành đã hoạt động hiệu quả, tr thành điểm đến của người dân và thiếu nhi tại cơ s, góp phần hỗ trngười dân được tiếp cận thông tin, thực hiện học tập suốt đi.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Người cao tuổi và một số quy định của Luật Thư viện đối với người cao tuổi, Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch đề nghị các S Văn hóa, Ththao và Du lịch/các S Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/các S Văn hóa và Th thao tnh/thành phố chđạo hệ thống thư viện công cộng các cấp tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phục vụ người cao tuổi, cụ thể:

1. Tích cực góp phn thực hiện có hiệu qu các chính sách chăm sóc đi với người cao tuổi, phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và các quy định hiện hành.

2. Tiếp tục kiện toàn, cng cvà hiện đại hóa hệ thng thư viện cơ s, tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi tiếp cận, sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin thư viện phục vnhu cầu nghiên cứu, học tập và giải trí. Tùy vào điều kiện thực tế, các thư viện triển khai:

a) Bổ sung, tổ chức tài nguyên thông tin, xây dựng các bộ sưu tập, sn phẩm chuyên đề hướng đến người cao tuổi;

b) Bố trí không gian, phòng đọc, tiện ích thư viện phù hợp với người cao tuổi;

c) Min hoặc giảm phí làm thẻ bạn đọc, giá dịch vthư viện cho người cao tuổi.

3. Đa dạng hóa phương thức phục vụ đáp ng nhu cầu sử dng của người cao tuổi:

a) Triển khai nghiên cu nhu cầu của người cao tuổi để có phương thức phục vụ phù hợp;

b) Tổ chc, hướng dẫn người cao tuổi sử dụng hiệu quả tiện ích thư viện, công nghệ hiện đại trong việc tìm kiếm và sdụng nguồn tài nguyên thông tin thư viện;

c) Tchức luân chuyn tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện, tăng cường phục vụ lưu động tới các trại dưng lão, viện dưng lão hoặc nơi có nhiều người cao tuổi sinh sống; tạo điều kiện sdụng tài nguyên thông tin ti nhà thông qua dịch vụ thư viện lưu động hoặc gi qua bưu chính, không gian mạng phù hợp với hoạt động của thư viện;

d) Phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức trưng bày, triển lãm, tọa đàm, về các chủ đề liên quan đến người cao tuổi, các vấn đề người cao tuổi quan tâm;

đ) Đẩy mnh xã hi hóa hoạt động thư viện đhuy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ v phát trin văn hóa đọc cho người cao tuổi.

4. Phối hợp, hướng dẫn đngười cao tuổi tham gia quản lý và vn hành các phòng đọc, tủ sách cơ sở, tchức thư viện cộng đồng phục vụ người dân trên địa bàn.

Tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế chính sách htrợ (hướng dn nghiệp vụ thư viện, tổ chức, qun lý thư viện; luân chuyển và tặng tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện...) cho các thư viện do người cao tuổi thành lập, qun lý trên địa bàn.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao vDu lịch/S Văn hóa và Thể thao/S Văn hóa, Thông tin, Th thao và Du lịch các tnh, thành phố chỉ đạo hệ thng thư viện công cng nghiêm túc triển khai thực hiện, đng thời báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép trong các báo cáo định kỳ về Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Thứ trưng Trịnh Thị Thúy (để báo cáo);
- Thư vin Quốc gia Việt Nam:
- Thư viện t
nh/thành phố;
- Lưu: VT, TV, ĐT.
140

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ THƯ VIỆN

Vũ Dương Thúy Ngà

 

Điều 44. Quyền của người sử dụng thư viện đặc thù
...

2. Người sử dụng thư viện là người cao tuổi hoặc người khuyết tật mà không thể tới thư viện được tạo điều kiện sử dụng tài nguyên thông tin tại nhà thông qua dịch vụ thư viện lưu động hoặc gửi qua bưu chính, không gian mạng khi có yêu cầu phù hợp với hoạt động của thư viện.
...

5. Trẻ em, người cao tuổi, thương binh, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn các khoản chi phí làm thẻ thư viện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2425/BVHTTDL-TV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Vũ Dương Thúy Ngà
Ngày ban hành: 30/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2425/BVHTTDL-TV
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446885